Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links131008_regjeringserklæring

Regjeringsplattformen er klar – hva skjer med sjøfolkene?

08.10.2013
​Maskinstforbundet mener det er mye bra i regjeringserklæringen, men melder et varsko når den blåblå-regjeringen fortsatt flørter med tanken på å fjerne områdebegrensningene for NIS.
  
Den nye regjeringsplattformen fra Høyre og Frp omtaler både satsingen på nærskipsfarten og maritim sektor.
 
Nærskipsfarten får dermed stor oppmerksomhet og det er grunn til å tro at de konkrete tiltakene vil bidra til å øke konkurransekraften for godstransport sjøveien. Overføring av godstransport fra vei til sjø er et mer miljøvennlig alternativ for transport og støttes fullt ut av Det norske maskinistforbund. Det er også lagt inn en styrking av fagskolene, noe som kan komme maskinoffiserutdanningen til gode.
 
Vi er imidlertid svært bekymret for at den nye regjeringen fortsatt flørter med tanken på å fjerne områdebegrensningene for NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister). Et slikt tiltak vil ikke gi innflagging, NIS konkurrerer kun med NOR, ikke med andre utenlandske flagg.
 
Vi er skuffet over at den nye regjeringen ikke har forstått at dette er et tiltak som kan medføre at vi på sikt mister eller kraftig reduserer antall norske sjøfolk til sjøs. 
 
En maritim næring uten norske sjøfolk er nærmest utenkelig i en sjøfartsnasjon som Norge. Ny regjeringen legger imidlertid opp til at saken skal utredes i et utvalg der også sjømannsorganisasjonene får delta.
 
Vi må legge til grunn at våre innspill og bekymringer vil bli lyttet til av en ny regjering og at vi ikke møter en situasjon der norske sjøfolk blir utkonkurrert på lønns- og arbeidsforhold innenfor våre egne farvann.
 
 
Forbundsleder Bjørn Andreassen og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp
 
 
 
Dette er regjeringserklæringen om nærtransport og maritim politikk:
 
«Kyst
Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Det vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy kjører på norske veier.
Regjeringen vil:

 

 •       Gå gjennom oppgavene til blant annet Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å vurdere effektiviseringspotensialet.
 •       Gå gjennom avgiftene, lovverket og ansvarsfordelingen for nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og forenklinger.
 •       Tilrettelegge for økt bruk av farledsbevis.
 •       Tilrettelegge for bedre sikkerhet og større skip gjennom økt seilingsdybde og -bredde, og endret merking i innseilingskorridorer.
 •       Modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper.
 •       Utarbeide en nasjonal havnestrategi.
 •       Styrke sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs, blant annet gjennom å styrke Redningsselskapet.»
-           
«Maritim sektor
Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon. De maritime næringene er et av Norges globale kunnskapsnav. Den maritime klyngen legger grunnlaget for et mangfold av bedrifter og skaper arbeidsplasser i alle deler av landet. For å beholde maritim kompetanse i Norge, mener regjeringen at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Norske sjøfolk utgjør en viktig del av næringsklyngen og deres praktiske kunnskap er en av forutsetningene for maritim virksomhet i Norge.
 
Regjeringen vil:
 
 • Legge frem konkrete tiltak for å styrke den maritime utdanningen.
 • Beholde dagens rederiskatteordning for å sikre forutsigbarhet.
 • Lovfeste nettolønnsordningen.
 • Nedsette et utvalg som skal vurdere fartsområdebegrensningene i NIS og innretningen av nettolønnsordningen. Utvalget skal inkludere representanter for ansattes organisasjoner og næringen.
 • Sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS).
 • Styrke Eksportkreditt Norge og GIEK.
 • Sørge for et gebyr- og avgiftsregime som styrker nærskipsfarten.
 • Bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen.
 • Søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip.
 • Endre gebyrer og avgifter, slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk.»