12.01.2017 
​DNMF er avhengig av et godt tillitsmannskorps som kan gi våre medlemmer god hjelp og støtte. DNMF vil derfor gi økonomisk bidrag til tillitsvalgte som utfører dette viktige arbeidet og oppfordrer alle som tilfredsstiller kravene om å søke. 

 
Søknader ankommet etter fristen vil ikke bli behandlet. Det må søkes hvert år.

På det siste forbundsstyremøtet i desember 2016 ble retningslinjene for slik støtte godkjent (se teksten under).

Retningslinjer for virksomhetstillitsvalgte
Under forutsetning av at forbundsstyret avsetter midler i budsjettet og innenfor denne rammen, kan DNMFs virksomhetstillitsvalgte søke forbundet hvert år og innen 1. februar om frikjøp til tillitsmannsarbeid i den virksomhet DNMFs medlemmer har valgt vedkommende. Hovedtillitsvalgte/klubbleder vil bli prioritert. Utbetalingen foretas den 12. i hver måned så lenge vedkommende har rett på dette etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og maksimalt for 1 år. Vedkommende kan søke igjen det påfølgende år. Maksimalt utbetalt beløp pr søker er 2500 pr mnd.

For å ha rett på utbetaling etter disse retningslinjene må vedkommende være medlem i DNMF, være valgt som tillitsvalgt av DNMFs medlemmer på arbeidsplassen. Dersom noen uberettiget mottar støtten eller opptrer i strid med DNMFs vedtekter og vedtak, vil forbundet har rett på å kreve utbetalt beløp tilbakebetalt.

 

Skriftlig søknaden og eventuelle spørsmål rettes/sendes til:
Økonomisjef Christian Fossum
e-post: cf@dnmf.no
Mobil: 91649453