26.02.2018 
Det Tekniske beregningsutvalget (TBU) la i dag mandag 26. februar ut sin foreløpige rapport, som viser hvordan blant annet lønns- og prisvekst, inntekter og konkurranseevne har vært i 2017.


​Det Tekniske beregningsutvalget (TBU) la i dag mandag 26. februar ut sin foreløpige rapport​, som viser hvordan blant annet lønns- og prisvekst, inntekter og konkurranseevne har vært i 2017.

Dette danner grunnlaget for inntektsoppgjøret i 2018.

2018 er et hovedoppgjør hvor tariffavtalene/overenskomstene skal revideres og det skal forhandles om lønn og lønnstillegg.

Konsumprisveksten fra 2016 til 2017 anslås på om lag 2 pst. I 2017 var prisveksten 1,8 pst.

Samlet lønnsvekst fra 2016 til 2017 for arbeidere og funksjonærer i industrien er foreløpig anslått til 2 ½ pst. Lønnsveksten for industrifunksjonærer og industriarbeidere hver for seg er begge anslått til 2 ½ pst. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er overhenget anslått til henholdsvis 1,1 pst og 1,2 pst.

Årslønnsveksten i 2016 i statlig tariffområde anslås til 2,3 pst. Overhenget til 2018 i det statlig tariffområde er beregnet til 0,7 pst.

I kommunene inkl. undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2017 anslått til 2,5 pst. For ansatte i kommunesektoren eksklusiv undervisningsansatte er lønnsveksten beregnet til 2,6 pst.

Overhenget til 2018 i kommunesektoren samlet og er beregnet til 1,4 pst.

Lønnsveksten for Spekter Helse fra 2016 til 2017 er beregnet til 3,6 pst. Flere forhold som konflikten
mellom Spekter og Akademikerne i 2016 og strukturendringer trekker opp anslaget for 2017.

Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner ble også i 2017 redusert. Men fremdeles er lønnsforskjellen størst for de med Universitets- eller høgskoleutdanning t.o.m. 4 år.

For de fleste av DNMFs medlemmer har den gjennomsnittlige årslønnsveksten ligget godt over de tallene TBU operer med.

Årslønnsveksten i TBU-rapporten tar hensyn til både overheng og glidning.

For de fleste medlemmene (foruten offentlig sektor) i DNMF tas det ikke hensyn til overheng og glidning. Derfor kan det lønnstillegget DNMFs medlemmer fikk i sentralt og lokalt tillegg i fjor, ha resultert i en langt høyere årslønnsvekst.

I tillegg kommer endringer i kostpenger, andre sosiale goder etc.

Den endelige TBU rapporten vil foreligge 30. mars, og da med desimaltall.

Her kan du lese selve rapporten og mer om TBU-tallene​

 

Forhandlingssjef
Rune Johnsrud