20.05.2016 
​- Vi ber om at det risikobaserte tilsynet som Sjøfartsdirektoratet selv har satt som en prioritert oppgave, for fremtiden også omfatter systematisk kontroll med risikoanalyser knyttet til bemanning og krav til kompetanse. I motsatt fall oppfatter vi at direktoratet sender ut et signal om at risikoanalyser ikke er viktig å prioritere, skriver sjømannsorganisasjonene i sin uttalelse til Sjøfartsdirektoratet.

 Sjømannsorganisasjonenes høringsuttalelse:

Vi viser til høringsbrev av 23. februar i år. Sjømannsorganisasjonene tar til etterretning at direktoratet foreslår å oppheve dagens forskrift om risikoanalyse, men vi har noen kommentarer til fremtidig tilsyn.

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og norske passasjerskip frakter årlig et titalls millioner antall passasjerer. Det må naturligvis stilles svært strenge krav til sikkerheten til denne virksomheten. Risikovurderinger og analyser er helt avgjørende for å iverksette tilfredsstillende tiltak både fra myndighetenes side og fra det enkelte rederi. Det er etter vår vurdering uholdbart med mindre fokus på risikovurderinger i fremtiden enn det har vært. Isolert sett kan opphevelsen av forskriften om risikoanalyse fremstå som en nedprioritering av et helt fundamentalt element for sikker drift av skip.

Vi håper imidlertid ikke høringsbrevet og opphevelsen av forskriften er ment å forstås på den måte. Det slås fast i høringsbrevet at direktoratet gjennom det risikobaserte tilsynet også vil ivareta de formål som forskriften om risikoanalyse skulle sikre, bl.a. med utvikling av en felles risikomodell for fartøy.

Direktoratets ulike avdelinger og lokale stasjoner utfører en rekke planlagte og uanmeldte tilsyn/revisjoner i ulike varianter og sitter således på mye dokumentasjon. ISM-revisjonene er et sentralt område for tilsyn. En av utfordringene for direktoratet er å foreta nødvendige analyser av all denne informasjonen og deretter foreta målrettede tilsyn for å fange opp potensielle sikkerhetsrisikoer og se dokumentasjonen i en større sammenheng. Dette krever en målrettet prioritering mot risiko.

Det er mange risikoer forbundet med frakt av passasjerer, men skipets bemanning og besetningens kompetanse er en av de mest kritiske faktorene. Sjømannsorganisasjonene stiller seg undrende til hvorfor ikke Sjøfartsdirektoratet i bemanningsprosesser har som en fast rutine at det forlanges og det foretas en gjennomgang av risikoanalysen som rederiet er pliktig å utarbeide i henhold til bemanningsforskriften. Direktoratet har uttalt at man ikke har kapasitet til det.

Etter vårt syn er det av sentral betydning for sikkerheten at direktoratet foretar en vurdering av risikoanalysen og det gjelder i særdeleshet når det er uoverensstemmelser mellom den bemanning som rederiet ønsker og de faglige innspill fra skipsledelsen, de tillitsvalgte og verneombud. Det er en kjensgjerning at det har skjedd en systematisk nedbemanning og mindre krav til kompetanse i ferge- og lokalfarten over år, hvor rederiene i anbudsrunder ønsker å kutte bemanning for å kunne vinne anbud. Vi ber derfor om at det risikobaserte tilsynet som Sjøfartsdirektoratet selv har satt som en prioritert oppgave, for fremtiden også omfatter systematisk kontroll med risikoanalyser knyttet til bemanning og krav til kompetanse. I motsatt fall oppfatter vi at direktoratet sender ut et signal om at risikoanalyser ikke er viktig å prioritere. Det håper vi ikke medfører riktighet.