11.05.2017 
​Næringsdepartementet foreslår endringer i skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse. Sjømannsorganisasjonene er generelt positive til de foreslåtte endringene. Endringene vil styrke sjøfolks rettigheter og medføre en ytterligere harmonisering med arbeidsmiljøloven.

 
​Det er positivt at EUs virksomhetsoverdragelsedirektivs unntak for «sjøgående skip» ble opphevet i 2016 slik at direktivet nå foreslås gjennomført også til sjøs. Når departementet nå foreslår at en del av en virksomhet omfattes av § 5-6 fjerde ledd, må det følgelig innebære at terskelen for å anse overdragelsen som virksomhetsoverdragelse legges på samme nivå som etter arbeidsmiljøloven.

Skipsarbeidsloven inneholder i dag ingen bestemmelser om hva som blir rettsvirkningene av at en overdragelse omfattes av loven, med unntak av at det ikke er saklig grunn til oppsigelse. I høringsbrevet er det ikke foreslått inntatt regler om rettsvirkninger. Dette mener vi ikke bare er en betydelig svakhet ved lovforslaget. Det vil også medføre at direktivet ikke vil være korrekt gjennomført i norsk lov for sjøfart.
Direktiv 2001/23/EF artikkel 3 til 6 inneholder detaljerte regler om rettsvirkninger av virksomhetsoverdragelse. Disse er gjennomført i arbeidsmiljøloven § 16-2 til § 16-7.  Vi mener det er både viktig av hensyn til sjøfolks rettsstilling, forutberegnelighet og nødvendig av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser, at tilsvarende bestemmelser som i arbeidsmiljøloven inntas i skipsarbeidsloven. Reglene er viktige og bør synliggjøres ved å inntas i lovs form, på samme måte som i arbeidsmiljøloven, og ikke i en forskrift.