29.11.2016 
​Sjømannsorganisasjonene har levert sitt høringsvar til Sjøfartsdirektoratet angående utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

 
Vi viser til høring om ny forskrift om sikkerhetsstyringssystemer for mindre lasteskip med høringsfrist 1. desember.

Generelle merknader
Sjømannsorganisasjonene i Norge er svært tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet følger opp skipssikkerhetslovens prinsipper om at samtlige rederier som driver næringsvirsksomhet skal ha et minimum av krav til sikkerhetsstyringssystemer. For mindre fartøy er det klart et behov for enklere systemer, men - som SHT har påpekt - alle rederier har et behov for å jobbe med sikkerhet på en systematisk måte. Forslaget støttes således fullt ut. Vi har følgende merknader til de enkelte bestemmelser:

§ 1
Forskriften skal gjelde tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann, jf. § 1. Dette støtter vi fullt ut. Vi vet at andelen norskregistrerte fartøy langs kysten vår er halvert de senere år. Det er ingen rasjonelle grunner til at sikkerheten skal være dårligere for utenlandske enn norske fartøy. Denne bestemmelsen er således helt fundamental for å oppnå formålet, nemlig høyere sikkerhet.

Til § 4
Utkastet lyder:

"§ 4 Skipsførerens ansvar og myndighet
Rederiet skal definere og dokumentere skipsførerens ansvar og myndighet. Skipsfører har det utøvende ansvaret for gjennomføring og oppfølging av sikkerhetsstyringssystemet om bord og for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning. "

Her er det brukt en uheldig terminologi. Overskriften bruker ordet "ansvar". Det er et forfeilet uttrykk i denne sammenhengen. Juridisk sett betyr "ansvar" enten økonomisk eller strafferettslig ansvar. Det er imidlertid ikke hva som menes med § 4. Bestemmelsen er nemlig en pliktbestemmelse om hva rederiet og skipsføreren skal gjøre. Overskriften bør endres til "Rederiets og skipsførerens plikter". Videre må innholdet i annet punktum justeres. Det står at "skipsføreren har det utøvende ansvaret...for sikkerhetsstyringssystemet...". Dette stemmer ikke med systematikken i lovens § 7 som fastslår at "Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon". I lovens § 8 har skipsføreren en medvirkningsplikt. Det bør også ses hen til skipssikkerhetsloven § 6 om å legge forholdene til rette for skipsføreren og ISM koden mht. definering av pliktbestemmelsen.

Vi foreslår følgende formulering i 4:

"§ 4 Rederiets og skipsførerens plikter
Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem. Rederiet skal sørge for at forholdene legges til rette for at skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord, har mulighet for å oppfylle sine forpliktelser etter loven. Skipsføreren skal anmode rederiet om bistand når vedkommende finner det nødvendig for å oppfylle sine plikter."

Til § 5
§ 5 annet ledd bruker ordet "skipsarbeidstakere". Dette er en betegnelse som verken skipssikkerhetsloven eller skipsarbeidsloven benytter og vi ber om at det erstattes med "arbeidstakere" eller "sjøfolk".

Tilsyn
Når det gjelder tilsyn så har vi forståelse for at det ikke gjøres systematiske revisjoner, men det er viktig at uanmeldte tilsyn prioriteres. Videre legger vi til grunn at det også etter denne forskriften kan gis pålegg og eventuelt tvangsmulkt.

Informasjon
Det er viktig å informere rederier, norske og utenlandske, om den nye ordningen.

Med hilsen
Terje Hernes Pettersen
Leder
Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat
90623866 / 22 00 55 23