25.09.2015 ​

Det norske maskinistforbund 37. landsmøte samlet i Tromsø 23- 25. september 2015 har vedtatt følgende resolusjon:

 Norskekysten og norsk kontinentalsokkel er en del av norsk innlandsøkonomi. Det er derfor uhørt at politikerne ikke er villig til i langt større grad å sidestille sjø og land. Norskekysten ligger i motsetning til farvannet til andre skipsfartsnasjoner helt åpen for internasjonal konkurranse. I disse nedgangstider i oljebransjen haster det som aldri før å iverksette tiltak som sikrer norske sjøfolk likeverdige konkurransevilkår.  For å sikre at arbeidstakere til sjøs fremdeles kan bo i Norge.

Politikerne har muligheter til å styrke konkurransekraften gjennom en markant forbedring av dagens nettolønnsordning i NOR-registeret og i den delen av NIS-registeret som ikke konkurrerer med fartøy i NOR.

I tillegg oppfordrer landsmøtet på det sterkeste regjeringen om å utrede hvilket handlingsrom Norge har til å kunne kreve at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i forbindelse med olje  og  gassutvinning på norsk kontinentalsokkel.

På fastlandet har man sikret likeverdige konkurransevilkår gjennom allmengjøring av tariffavtaler.

Jussprofessor Henrik Ringbom konkluderer i en fersk rapport at det ikke er ulovlig å kreve norske betingelser på norsk sokkel. – En rekke land har innført slike nasjonale bestemmelser, tidligere har også to Fafo-rapporter konkludert med at norske politikerne har handlingsrom til å iverksette tiltak.

Likeverdige konkurransevilkår må være en selvfølge for alle som jobber i Norge. Enten det gjelder snekkere, verftsarbeidere, lastebilsjåfører eller sjøfolk.

Tiden er overmoden for politisk handling, og landsmøtet forventer nå dette.