27.04.2017 
​Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

 - Det viktigste for medlemmene i DNMF er den nye stillingsgruppen i gruppe 1 «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning», opplyser DNMFs forhandlingssjef Rune Johnsrud. De som kommer inn under denne stillingen, får ny lønn per 1. juli 2017.

Hvem dette gjelder presiseres i «Vedlegg til protokollen fra hovedtariffoppgjøret i 2016, punkt 4c:

Fagarbeider med fagskoleutdanning
Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk. 7718 og 7719, (uten og med særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være av minst ett års varighet (60 fagskolepoeng) og være relevant for stillingen.
 
Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innhold og krav til de enkelte stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene innføres fra 1.8.2017. Denne er forskjøvet til 1. juli 2017.

Rammen for årets oppgjør er på om lag 2,4 prosent.

– I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Resultat som forventet
Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Partene ble enige om fordelingen av tillegg til de ulike stillingsgruppene for både 2016 og 2017 i hovedoppgjøret i fjor.

Endringen i år i forhold til hva som ble avtalt i fjor, er at de sentrale lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017, i stedet for fra 1. august og at lokale lønnstillegg gis med virkning fra 1. august i stedet for fra 1. september. I hovedoppgjøret i 2016 ble det lagt til grunn en ramme på 2,2 prosent for mellomoppgjøret 2017. Resultatet i frontfaget i år ga en ramme på 2,4 prosent. Frontfaget er normgivende for kommunesektoren.

– Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav. Resultatet må ses i sammenheng med oppgjøret i fjor. Med denne løsningen har vi sikret en videreføring av profilen og de viktige strukturelle endringene som kom på plass i fjor, sier Handal.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Resultatet innebærer:

at sentrale lønnstillegg gis med virkning fra 1. juli 2017 (se tabell 1).
det avsettes midler til en lokal pott på 0,9 prosent, ved virkning fra 1. august 2017.
en justering av garantilønn og tillegg for ansiennitet i det nye garantilønnssystemet (tidligere minstelønn). Disse justeringene får virkning fra 1. juli. Ansiennitetstilleggene gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetstrinn til det neste. (se tabell 2)
Lønnstillegg pr. 1. juli 2017 (Tabell 1)

tabell-1-2017 

Tilsatte som er lønnet etter kapittel 4 i KS og som ikke er innplassert på i gruppe 1 eller gruppe 2, gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningstidspunkt er 1. juli 2017. (Blant annet skoleledere og styrere i barnehagene.)

Tabell 2
Tabellen viser «utregnet laveste årslønn» og «utregnet tillegg for ansiennitet» for ansatte lønnet etter kapittel 4 i KS. «Utregnet tillegg for ansiennitet» gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetsopprykk til det neste. «Utregnet tillegg for ansiennitet må ikke forveksles med de lønnstillegg som blir gitt i sin helhet fra 1. juli 2017.