04.06.2015 
​Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund møtes hos Riksmekleren 15. juni etter at forhandlingene om Nordisk NIS endte med brudd 6. mai. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, blir det streik fra kl. 06.00 16. juni.

 1) Årsaken til at vi ikke fant en forhandlingsløsning

Det norske maskinistforbund gjennomførte forhandlinger for overenskomsten i Nordisk NIS-oppgjøret med Norges Rederiforbund, 7. januar. og 6.mai.

Maskinistforbundet la i oppgjøret hovedvekt på å sikre at medlemmenes kompetanse og betydning for verdiskapningen i rederiene skal gjenspeiles i lønnsutviklingen både i dette oppgjøret og videre fremover.

På grunn av den dårlige markedssituasjonen ble partene enige om å ta en pause i forhandlingene i januar. Men markedssituasjonen hadde ikke endret seg da forhandlingene ble gjenopptatt i mai.

Norges Rederiforbund tilbød oss et 0-oppgjør, noe vi ikke kunne akseptere, da dette ville ha gitt våre medlemmer en negativ lønnsutvikling og svekket deres kjøpekraft.


Forbundet vil ha uttelling for våre medlemmers kompetanse, innsats og lederrolle og den rettmessige andelen våre medlemmer har av verdiskapningen i rederiene. Dette ble understreket underveis i forhandlingene, og vi vil ta dette med oss inn i meklingen. Rederiene må bidra med mer enn ord for å beholde og rekruttere maskinoffiserer og øvrig teknisk nøkkelpersonell.

2) Varsel om plassoppsigelse

Som ledd i forberedelse til mekling, forberedes også en eventuell streik, og det er sendt varsel om plassoppsigelse for samtlige medlemmer innenfor for Nordisk NIS overenskomsten. De som blir tatt ut til streik, vil bli omfattet av et varsel om plassfratredelse som vil gå ut senest fire dager før meklingsfristen løper ut. Plassfratredelse inneholder navnet på de som blir tatt ut i streik, og disse vil også bli spesielt underrettet enten via forbundet sentralt eller sin tillitsvalgte.

Dersom et medlem ikke hører noe - er han med andre ord ikke tatt ut i streik!

3) Permitteringsregler ved mulig streik

Viser til overenskomsten for Nordisk NIS:

§ 16 KOLLEKTIV OPPSIGELSE

Partene vil ved tariffrevisjon eller ved varsel om arbeidsstans etter arbeidstvistloven godta som gyldig plassoppsigelse et skriftlig varsel utvekslet mellom organisasjonene. Begge parter forplikter seg til å gi disse oppsigelser med minst 14 dagers varsel.

Slik arbeidsstans skal bare gjelde for skip som ligger i nordisk havn.

Plassoppsigelse skal i form og innhold være i samsvar med arbeidstvistlovens §§ 15 og 16.

4) Opplysninger om streikebidrag

Det blir sendt ut informasjon og skjema for streikebidrag, se vedlagt informasjonsskjema.

5) Plikter og rettigheter for medlemmer ved en eventuell streik

Dersom du blir tatt ut i streik har du rett overfor arbeidsgiveren til å streike - og plikt overfor forbundet til å streike. Det blir nesten sammenlignbart med å skifte arbeidsgiver fra rederiet til forbundet i streikeperioden. Man streiker ikke bare for egen del - man streiker for alle innenfor området. Solidaritet er derfor utrolig viktig - vi står samlet og snakker med en stemme underveis i meklingen og i en eventuell streik og de streikende får full støtte og respekt for at de gjør jobben på vegne av fellesskapet!

Det er ikke anledning til å melde seg ut av forbundet i forkant av en mekling for å slippe unna en eventuell streik. Vi kan heller ikke ta ut andre til streik enn de vi har registrert som medlemmer ved inngangen til meklingen - men det er lov å melde seg inn i solidaritet med streiken og de streikende!

6) Oppdaterte medlemslister og kontaktinformasjon

Vi kan kun ta ut navngitte personer på riktig båt og i riktig rederi i streik. Hvis forbundet har uriktig navn og/eller rederi på medlemmer, vil det føre til store problemer.

Det er derfor sendt ut varsel til samtlige tillitsvalgte om at de sjekker at de har korrekt informasjon om følgende punkter og at de sender oppdatert oversikt til oss:

Hvem som har skip som går på havner i Norden, og som går på Nordisk NIS tariffen.
Hvilke skip, navn og type skip.
Liste over de som tjenestegjør på skipene med oppdatert kontaktinformasjon med mail og telefon/mobil.
Disse opplysningene sendes til Rune Johnsrud direkte på mailadresse rj@dnmf.no


Det blir videre fremover sendt ut mer regelmessig og samlet informasjon til alle tillitsvalgte i området, både om generelle spørsmål og det som skjer i meklingsforberedelsene.