03.03.2015 Norske sjøfolk går i land i Norge når karrieren til sjøs er over. De tar med seg en svært verdifull erfaringsbasert kompetanse som landbasert maritim næring er helt avhengig av for i det hele tatt å kunne operere fra Norge. Maritim næring er en næring der praktisk erfaringsbasert kompetanse er verdifull. At vi i Norge har stelt oss slik at vi har en såkalt produktivitetskommisjon som ikke evner å se enkle og klare sammenhenger bak maritim produktivitet er ikke bare oppsiktsvekkende. Det er lite produktivt!

 ​Den mye omtalte produktivitetskommisjonen leverte nylig sin første delrapport til regjeringen. Vi skal ikke kommentere rapporten som helhet, men vi stiller oss undrende til kunnskapsnivået når det gjelder området vi kjenner godt, det maritime. Kommisjonen vier noen sider i sin rapport til nettolønnsordningen for sjøfolk. En ordning som sikrer hele den maritime norske klyngen nødvendig erfaringsbasert kompetanse. Kommisjonen omtaler utrolig nok ikke dette aspektet med et eneste ord!

Er den maritime omtalen til kommisjonen representativt for presisjonsnivået til kommisjonens arbeid som helhet er det grunn til uro og bekymring. Om så er tilfelle er det beste rådet vi kan gi regjeringen å bruke tiden på annet produktivt arbeid.

Norske sjøfolk innehar nødvendig kompetanse for norsk maritim næring. En næring som er landets største etter olje og gass. Næringen har en årlig verdiskaping på 175 milliarder kroner, og sysselsetter over 110.000 mennesker. I vår næring skaper mennesker med ulik type kunnskap innovasjoner og nyvinninger som sikrer konkurransekraften. Dette til tross for at vi opererer fra et høykostland. Vi er verdensledende innenfor en rekke segmenter, og det går knapt et skip eller fartøy på verdens hav uten et tydelig norsk avtrykk. Den norske maritime klyngen er kanskje verdens mest komplette klynge! Norske sjøfolk er essensielle for å forklare denne suksessen. Sjøfolkene muliggjør innovasjonskraften i næringen. Vi er derfor stolte av å representere norske sjøfolk.

Maritim næring på land trenger flere folk med erfaring fra sjøen i fremtiden. Norske sjøfolk er en kritisk suksessfaktor for norsk maritim næring. Gjennomsnittlig fartstid til sjøs er om lag 10 år, og om lag syv av ti norske sjøfolk starter å jobbe i landbasert maritim næring når de går i land. Innvestering i norske sjøfolk er derfor en investering i helt nødvendig praktisk maritim kompetanse. Dette er en god investering for storsamfunnet. Dette er og i tråd med MENON Business Economics sin rapport om utvidelse av dagens nettolønnsordning fra april 2013. De mener sågar at det vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering å fjerne dagens tak i ordningen helt og holdent.

For å opprettholde fremtidens konkurransekraft må vi i fremtiden derfor investere mer i norske sjøfolk som opparbeider seg nødvendig erfaringsbasert kompetanse. Det er ikke bare en lønnsom investering, det er en nødvendig investering! Norske sjøfolk ønsker og i fremtiden å være med å bidra til vår verdiskaping og felles velferd.

 

 

SJØMANNSORGANISASJONENE I NORGE

Johnny Hansen (leder Norsk Sjømannsforbund)

Hans Sande (adm.dir. Norsk Sjøoffisersforbund)

Hege-Merethe Bengtsson (generalsekretær Det norske maskinistforbund)