15.05.2014 
Under hovedoppgjøret 2014 har forbundet kjempet for å sikre den fremtidige lønnsutviklingen for maskinoffiserene innenfor alle overenskomstene i NHO Sjøfart området.
Medlemmene, tillitsvalgte, tariffkonferanse, forhandlingsutvalg og forbundsledelse har stilt seg samlet bak årets krav. Forbundet har stilt seg bak og utviklet fastlønnsinnretningen i rederiene der lokale forhandlinger og lokal lønnsdannelse ble innført fra 2006, men maskinoffiserenes lønnsutvikling har på flere måter blitt hemmet av en sentral markeringsbestemmelse.

Vi har under årets oppgjør jobbet for å organisere relasjoner og lønn slik at det sikrer uttelling for utdanning, ansvar, arbeidsbelastning, arbeidstid og kompleksitet på like og sammenlignbare grunnlag.

Fra tillitsvalgte og medlemmer er det de siste årene rapportert at kapteinen markerer på bonus, stopptørn, vedlikeholdsarbeid som utføres på egen fritid, andres overtid m.m.. Når det markeres på denne type tillegg, for eksempel overtid på egen fritid, betyr det at kaptein ikke bare får betalt overtid når maskinoffiseren jobber og han er på fri, men at han også får et eget markeringstillegg på toppen av overtiden. Dette er ikke bare urimelig, men får den konsekvensen at tjenestene som maskinoffiseren tilbyr rederiet kan bli mer enn dobbelt så dyr som det selve arbeidet koster. Forbundet har underveis i forhandlingene synliggjort store skjevheter i lønnsutviklingen mellom stillingene i skipsledelsen uten at man har funnet det begrunnet i en lokal lønnspolitikk. Dette er ikke en holdbar situasjon i det lange løp og virker lønnshemmende for maskinoffiserene.  Det betyr også at hele lønnssystemet er modent for revisjon og for å fjerne sentrale relasjonsbestemmelser som ikke er i tråd med behovene for lønnsutvikling i det enkelte rederi.

Forhandlingsutvalget var i år forberedt på at kravet om å sette stopper for markeringsbestemmelsens utslag på maskinoffiserenes lønnsutvikling ikke ville bli imøtekommet av NHO Sjøfart hverken gjennom forhandling, mekling eller streik. Vi var likevel forberedt på og klare til en markeringsstreik fordi medlemmene og tariffkonferansen har vært så klare på at dette ikke kan fortsette. Forhandlingsutvalget valgte likevel å være ansvarlig ved å sette ned et utvalg for å utrede sammen med NHO Sjøfart som skal gjøre følgende:

«Partene vil nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere om gjeldende lønnssystem i overenskomstene tilfredsstiller kravene til et moderne lønnssystem for ledende stillinger.

Utredningsarbeidet skal omfatte følgende saker:

-          Tiltak for å rekruttere og beholde maskinoffiserer

-          Maskinoffiserenes betydning for produktivitet og kostnadseffektiv drift i rederiene

-          Hvilke faktorer påvirker den lokale lønnsdannelsen for maskinoffiserer

-          Vurdere maskinoffiserens kompetansebehov i forhold til den teknologiske utvikling av fartøyene

Utvalget forutsettes etablert innen 1. september 2014 og skal ha avgitt rapport innen 1.oktober 2015.

Hver av partene oppnevner inntil fire representanter i utvalget.»

Vi er ikke i mål i denne saken, men vi valgte å undersøke og utrede problemet sammen med NHO Sjøfart. Vi er beredt på å kjempe for saken fremover og vil bruke utvalget som det viktigste verktøyet for å sikre lokal og god lønnsdannelse for våre maskinoffiserer og et system som ikke inneholder foreldede sentrale relasjonsbestemmelser, uttaler forhandlingsutvalgets leder Sveinung Fagervik.