06.10.2016 
​Sjømannsorganisasjonene er fornøyd med beslutningen om å fremskynde byggingen av kystvaktfartøy, og at realverdien på nettolønnsordningen opprettholdes, men kritiserer regjeringen for ikke å ta tak i det viktigste spørsmålet for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel.

 Mangler grunnleggende rettigheter
Sjømannsorganisasjonene mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen i sitt siste statsbudsjett før valget neste høst, ikke tør å ta det viktigste maritime valget.

- For alle andre som jobber i Norge er det innlysende at man skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om grunnleggende rettigheter. Men for sjøfolk er dessverre ikke dette en selvfølge. Vi er skuffet over at ikke regjeringen i det hele tatt vil se på dette viktige spørsmålet for vår maritime næring, sier direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande.

Sosial dumping
Uten krav til norske lønns- og arbeidsvilkår kan redere tilby lønn ned mot 35 kroner timen. Det fører til at norske sjøfolk erstattes av billig utenlandsk arbeidskraft.

- Norske sjøfolk er navet i den norske maritime næringen som er landets største etter petroleumssektoren. De siste årene har stadig flere norske sjøfolk blitt utsatt for sosial dumping på grunn av mangelfullt regelverk. Dette må det gjøres noe med, sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Fire tapte år
Stoltenberg II-regjeringen påpekte i 2013 hvor viktig det er å utrede hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Også regjeringens eget Fartsområdeutvalg anbefalte en slik utredning da de la frem sine konklusjoner i 2014. Ingen ting av dette er fulgt opp av den sittende regjeringen.

- Mangelen på oppfølging fra regjeringens side har ført til at sjøfartsnasjonen Norge har tapt fire viktige år. Arbeidsmarkedet i våre havområder utvikler seg i gal retning med stadig større hastighet, men regjeringen viser dessverre ikke engang vilje til å søke kunnskap om dette spørsmålet, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.

Havstrategi uten norske sjøfolk?
Regjeringen arbeider i disse dager med en «Havstrategi». Sjømannsorganisasjonene mener det er store fremtidige muligheter til å utvikle norsk maritim næring, men at det er meningsløst å arbeide med en slik strategi uten å stille krav til ordnede arbeidsforhold i norske farvann.

- Utenlandske rederier og sjøfolk er selvsagt velkommen til å ta del i Norges nye havprosjekt, men det må skje med basis i norske verdier, og på norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om å sikre norske sjøfolk like og rettferdige konkurransevilkår i egne havområder, sier Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet

Ønsker fullverdig nettolønnsordning
Krisen i i offshoresegmentet er omfattende, med over 100 fartøy i opplag. Sjømannsorganisasjonene mener at å fjerne taket i refusjonsordningen for denne flåten vil være et strakstiltak som nytter.

- Vi forventer at Stortinget innser alvoret og øker bevilgningene ved behandlingen av statsbudsjettet i høst. Vi utfordrer også Stortinget til å bruke muligheten til styrke arbeidsmarkedet for norske sjøfolk i andre segmenter innenfor dagens rammer. Det ligger eksempelvis store muligheter i tradisjonell utenriksfart («deep sea»). En fullverdig nettolønnsordning for nordmenn om bord i NIS-skip vil sikre mange arbeidsplasser. Dette er ikke minst viktig nå når offshore serviceflåten sliter med dyp konjunkturnedgang, permitteringer og arbeidsledighet, sier Hans Sande i Sjøoffisersforbundet.

Positivt i budsjettforslaget:
Sjømannsorganisasjonene har også funnet punkter i forslaget til statsbudsjett de vil rose regjeringen for.

 - Det er positivt at nettolønnstaket nok en gang prisjusteres slik at realverdien opprettholdes. Dette har denne regjeringen gjort hvert år i sin regjeringstid, og det fortjener den stor ros for.

Sjømannsorganisasjonene ser også positivt på forslaget om å fremskynde framskynde byggingen av Kystvaktens nye fartøy samt å sikre at disse blir bygget av norsk verftsindustri.