22.09.2016 

 
​DSC_0759 (2) web.jpg    ​Under en tariffkonferanse skal deltakerne gjennomgå og prioritere av krav til forestående forhandlinger. For at deltakerne skal ha best mulig forutsetninger for dette arbeidet, pleier første del av konferansen å være viet en presentasjon av nåsituasjonen for næringen. Under årets konferanse var det satt av ekstra mye tid til denne gjennomgangen av «Rikets tilstand» som følge av at deler av næringen opplever store utfordringer på grunn av oljekrisen.

Det var også satt av plass til en erfaringsutveksling der deltakerne fikk anledning til å gi tilbakemelding til forbundet om situasjonen på egen arbeidsplass og stille spørsmål rundt problemstillinger som opptar dem.  At nesten samtlige rederier innenfor utenriks NOR og nordisk NIS var representert, bidro til brede og gode diskusjoner.

​Faglig oppdatering
På agendaen denne gang sto blant annet en orientering om fagspørsmål og Maskinistforbundets politiske arbeid. Fagsjef Odd Rune Malterud foredro om nye sertifikatkrav, DNMFs arbeid med ETO/ETR-problematikken og bemanning. Han var opptatt av at medlemmer og forbund måtte stå samlet i disse spørsmålene og oppfordret alle til å holde seg oppdatert via forbundets informasjonskanaler (facebook, nettside, nyhetsbrev og Maritim Logg).

-I bemanningsspørsmål, særlig med tanke på elektrikerkompetanse og forhold knyttet til vakt- og hviletidsbestemmelsene, er det avgjørende at vi alle om bord sammen med DNMF har felles forståelse og står samlet slik at ISM-kodene forpliktelser under alle forhold ivaretas, understreket fagsjefen.

​Utrettelig arbeid for norske arbeidsplasser
Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson snakket om forbundets langvarige og pågående arbeid for å få innført krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. DNMF kjemper sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene denne kampen på mange hold. Forbundene har nesten ukentlig møter med sentrale politikere, og de deltar i debatter på tv, radio og i aviser. I vår og i sommer reiste de langs hele norskekysten og snakket med landets ordførere.

- Norske sjøfolk på norsk sokkel møter utfordringene krisen i oljeindustrien skaper i et uregulert arbeidsmarked. Mange har mistet jobben eller står i fare for å gjøre det og bli erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft med lønninger man ikke kan bo og leve av i Norge.
​DSC_0772 web.jpg
​Norge kan ikke være bekjent av at våre felles naturressurser høstes ved hjelp av sosial dumping. Når norsk lov gjelder på riggene som produserer olje- og gass i norske farvann, må også norsk lov også gjelde om bord i båtene som er tilknyttet riggene, og på flerbruksfartøyene som fyller samme rolle som riggene.

- Det er en svært uheldig utvikling at stadig flere skip i norske farvann seiler under bekvemmelighetsflagg for å unngå norske lover og regler om bord. Norske arbeidsplasser forsvinner, og for sjøfartsnasjonen Norge betyr det at betydningsfull kompetanse forsvinner ut av landet, sa Bengtsson.

Nytt forhandlingsutvalg
Etter at lista over krav til forhandlingsmotparten var klar, valgte konferansedeltakerne et nye forhandlingsutvalg:
​NOR-tariffene
Morten Reite, offshore
Marius Slettingsdalen, passasjerskip
Rune Gjertsen, passasjerskip
Johnny Beer Omland, offshore
Odd Jonassen, offshore
Jimmy Andre Norheim, offshore
Trym Harald Lokander, passasjerskip    ​Nordisk NIS-tariffen
Rolf Morten Jacobsen, Knutsen OAS
Thor Egil Pedersen, Rieber
​Forhandlingene for utenriks NOR finner sted 19. – 20. oktober, mens tidspunktet for nordisk NIS-forhandlingene er satt til 12. desember. Motpart er Norges Rederiforbund.

Foruten generalsekretæren og fagsjefen deltok områdeansvarlig Håkon Eidset fra administrasjonen.

 

DSC_0759 (2) web.jpg

DSC_0772 web.jpg