08.11.2016 
​Korte anbudperioder gir ikke attraktive arbeidsplasser over tid, mener sjømannsorganisasjonene, som etterlyser en minstetid fra invitasjon til oppstart på minst tre år for nye anbud.

 ​Sjømannsorganisasjonene i Norge, som består av Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk sjømannsforbund, takker for muligheten til å komme med våre innspill i denne høringen.

Vi har vurdert rapporten og synes den i hovedsak er grundig og godt belyst.

Sjømannsorganisasjonene er fornøyd med at rapporten synes å legge vekt på ny, grønn teknologi og at fornyelsen av ferjeflåten forseres. Vi vil at teknologien som etterspørres må være sikrere enn dagens og tilpasset regelverket. Staten må sette strenge krav mht ferjemateriellet for de aktuelle Samband, slik som: Standarden på fartøyet; sikkerhetsmessig, drivstoff, passasjer bekvemmeligheter, mannskapssammensetting og mannskapsmessige oppgaver, handicap-tilpasning og krav til maskineri tilpasset vær- og vindstruktur for det aktuelle området.

For å rekruttere kompetent personell må ferjesektoren være en attraktiv arbeidsplass, og anbudskonkurransene må ikke innrettes slik at svekking av de ansattes rettigheter blir et konkurransefortrinn.

Anbudene må heller ikke tillate at kritiske krav sikkerhetsbemanning blir erstattet av en «budsjettbemanning».

I og med at ferje i dag er «en del av riksveier og fylkesveier», så mener vi at staten må ta ansvar for den totale infrastruktur knyttet til ferjeterminaler.  Spesielt i forhold til ny teknologi ønsker vi at infrastruktur på land må være eid av oppdragsgiver.

Rapporten konkluderer også med at kort tid fra utlysning av konkurranser til kontraktsinngåelse medfører færre tilbud og høyere kostnader. For de sjøansatte i rederiene synes dette å være en faktor som lett kan unngås og vi håper at det blir satt en minstetid for denne perioden. Nye anbud bør ha en minstetid fra invitasjon til oppstart på minst 3 år.

I forbindelse med forslagene om statlig/fylkeskommunal eierskap kan det virke som det er en sammenheng mellom slikt eierskap og kortere anbudsperioder. Korte anbudsperioder er noe sjømannsorganisasjonene ikke ønsker og etter vår mening vil da et av de samfunnsmålene som analysen etter implementering skal gi, ikke nås.

"Legge til rette for miljøvennlig og pålitelig drift av ferjesamband, som gir grunnlag for god avkastning på investert kapital, attraktive arbeidsplasser og gode relasjoner til både ferjetrafikantene og Oppdragsgiver."
 
Korte anbudsperioder gir ikke attraktive arbeidsplasser over tid og vil gi ansatte dårlig uttelling blant annet i forhold til pensjon. For arbeidstakerne vil det også være utfordringer i forbindelse med vedlikehold osv. om hvem man skal forholde seg til. Slik det er organisert pr. i dag har man kun et selskap å forholde seg til som arbeidstaker.

Vi er overrasket over at regler om virksomhetsoverdragelse og krav til sikkerhetsmannskap nevnes som «reguleringer som kan skjerme arbeidsmarkedet for konkurranse.» 

 
Vi tar det som en selvfølge at det også i framtiden vil være respekt for at tariffavtaler, sjøfartsdirektoratets lover og regler og regler om virksomhetsoverdragelse vil ligge i bunn av alle nye anbudsutlysninger.

Ferjebransjen har en høy gjennomsnittsalder på alle mannskaper og for å sikre rekruttering mener vi at anbudspapirene også må forplikte vinnerne til å ta inn lærlinger/kadetter i alle kategorier mannskap.

Om leverandørmarkedet sier rapporten at det finnes mange gode, norske leverandører innen verftsindustri, skipsdesign og andre utstyrsleverandører. Den norske ferjebransjen bør også forplikte seg til å bruke norske leverandører både for å beholde arbeidsplasser og for at norske leverandører skal fortsette å være i «verdensklasse»


Vi håper våre innspill blir lyttet til i den videre prosessen, og ønsker å presisere at dersom noe er uklart og/eller om det er annet vi kan bidra med videre i prosessen, så er det bare å kontakte oss.