Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk - STCW ble vedtatt i IMO 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984. Før den tid hadde NORGE som alle andre land nasjonale sertifikat regler i lov og forskrifter;
• Midlertidig lov nr. 5 om skipselektrikere, 26. november 1954
• Lov om skipselektriker av 21.juni 1968
• STCW 89 – ble ratifisert og resulterte at Norsk lov utgikk for alle om bord til norsk tolkning av konvensjonen i forskrifter:
• Forskrift om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip 1998 nr. 398
Forskrift om kvalifikasjonskrav og Sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger. 2003 nr. 687
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 2011 nr.1523


Frem til innføringen av Forskrift av 29. april 1998 om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip, var det sertifikatplikt for Skipeelektriker med dertil utdannelse på maritime skoler.
Utdanningen som førte frem til dette sertifikat ble besluttet nedlagt i forbindelse med Reform 94 og STCW 1995 revisjonen.
Skipselektriker utdanningen i Norge ble da lagt på fagbrevnivå med spesialisering i maritime elektriske anlegg. (Fagbrev elektriker med maritim modul, Fartstid og Høyspentkompetanse.)
Skipselektrikerstillingen ble nå definert som stilling uten sertifikatplikt, ikke lenger underlagt kontroll / godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet, men med krav om dokumentasjon av kvalifikasjoner, underlagt rederiene.
Endringer i STCW er vedtatt henholdsvis 1991, 1994,1995 og 2010. Ved revisjonen i 2010 ble det innført krav om STCW-ferdighetssertifikat - CoP for Electro Technical Rating III/7 (ETR) og STCW kompetansesertifikat - CoC for Electro Technical
Officer III/6 (ETO), med ikrafttredelse 1. januar 2012 med siste frist for implementering den 31. desember 2016.
Skipselektrikere som innehar den tidligere krevde kompetanse og 5 års fartstid er som ETO å beregne.