Riksrevisjonen har konkludert med at Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet er ikke tilstrekkelig tilpasset til å avdekke utfordringene med sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår. Det kommer videre fram at Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp forventningene som det har stilt til direktoratet om å fremme gode arbeids- og levevilkår for å forebygge ulykker til sjøs.

Les hele rapporten her.

– Vi er meget fornøyd med det arbeidet som er nedlagt i rapporten. Det Dnmf i flere tiår har hevdet angående Sjøfartsdirektorates praktisering av det samlede regelverket om sikkerhet, bemanning, kompetanse og arbeids- og levevilkår til sjøs, samt at direktoratet er sin egen faglige klageinstans opp mot Nærings- og fiskeridepartementet juridiske prosessbehandling, er funnet som ikke tilfredsstillende av Riksrevisjonen. 

Det sier Odd Rune Malterud, assisterende direktør og fagssjef i Maskinistforbundet.

Han mener trepartssamarbeidet har vært tilsidesatt til fordel for den foretrukne maritime administrasjonen, hvor tonnasjemakten i IMO og rederiene er kunder som er blitt prioritert.

– Sjøfartsdirektorates første prioritet i Maritimt samarbeidsforum må være å fremme en sikkerhetskultur hvor rederirepresentantene må forstå at like vilkår for alle ikke gir konkurransevridende konsekvenser og at ærlighet er sikkerhet, sier Malterud, og fortsetter:

– De politiske føringene som ligger til grunn for flaggstatens sikkerhetsarbeid mangler forankring i de tekniske fakta og sikkerhets- og kompetansekrav, blottlagt ved at det ikke blir tilført verken økonomiske ressurser eller dedikerte personell til denne delen av den maritime utviklingen.

Malterud sier den risiko- og fareanalysen som skal ligge til grunn for bemanning av skip bevisst er tilsidesatt av konkurransevridende hensyn, og erstattet med forvaltningspraksis for tilsvarende fartøy, uavhengig om det er sjøsatt i 1852 eller 2023, med ny teknologi og nye energikilder for fremdrift, operasjon og manøvrering. 

– Det er kun gjennom samarbeid, sikker kommunikasjon og riktig praktisering av det maritime «0-visjonsregelverket» vi allerede har, at vi kan redusere storulykkerisikoen. Da kan vi samtidig redusere det maritime miljøavtrykket for på den måten oppnå en bærekraftig arbeidsstyrke i den fremtidige, norske, verdensledende maritime klyngen. 

Maskinistforbundet kritiserte forøvrig Sjøfartsdirektoratets praktisering av regelverk i en egen resolusjon på sitt landsmøte helt tilbake i 2015.