Generelt sett er enhver som enten er bosatt eller er ansatt i Norge og på fast eller flyttbar installasjon på norsk sokkel, pliktig forsikret under folketrygden.

Når du arbeider på skip vil skipets registreringsland, statsborgerskapet, hvem som utbetaler lønn og bosetting, være avgjørende for rettigheter i folketrygden.

Arbeidstaker som er statsborgere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller bosatt i Norden + Sveits, ansatt i rederi for å tjenestegjøre på skip, flagget i Norge, uavhengig av bosted være fullverdig forsikret under folketrygden. Det samme gjelder når du er fisker eller selvstendig næringsdrivende.

Ansatte i hotell- eller restaurantvirksomhet på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS, har ikke rett til medlemskapet i folketrygden.

Andre statsborgere som bor utenfor Norge har kun rettigheter ved yrkesskade og dødsfall.

Ansatte på utenlandsk registrert skip bosatt i Norge med lønn fra norsk arbeidsgiver som betaler pliktig arbeidsgiveravgift er medlem av folketrygden.

Ansatte på utenlandsk registrert skip bosatt i Norge med lønn fra utenlandsk arbeidsgiver, er ikke medlem i pensjonsdelen, og opparbeider ikke pensjon for arbeid utført på det utenlandske skipet, men er medlem i folketrygdens helsedel når hjemme på fri i Norge.

Ansatte på utenlandsk registrert skip bosatt utenfor Norge er ikke medlem i folketrygden selv om du har lønn fra norsk arbeidsgiver.

Ansatte på skip registrert i et EØS-land eller Sveits har som hovedregel omfattet av trygdeordningen i det landet skipet er registrert forutsatt at du er statsborger i et EØS-land eller Sveits. Det samme gjelder når du er fisker.

Er du bosatt i Norge og mottar lønn fra norsk arbeidsgiver, opprettholder du medlemskapet i folketrygden.

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Det kan søkes om frivillig medlemskap i folketrygden hvor en kan velge helsedelen, pensjonsdelen eller begge deler. Medlemskap i pensjonsdelen omfatter blant annet rett til dagpenger ved arbeidsledighet. Det betales trygdeavgift av inntekten din.