Gyldig/ugyldig fravær når du er satt i karantene
Lønn / Tjeneste i karantene
Dagpenger for fiskere
Avvik fra overenskomstene og lokale tilpasninger
Sykepenger

Permittering
Gjeninntreden
Hovedtariffoppgjøret
Forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19
Redusert kontingent for permitterte og permitterte lærlinger og kadetter

Gyldig/ugyldig fravær når du er satt i karantene
Når du er i karantene som følge av myndighetspålagte eller anbefalte tiltak eller for øvrig ikke kan møte på jobb grunnet tiltak fra myndighetene på bakgrunn av Covid - 19 lungeviruset/ Corona, er dette å anse som gyldig fravær og arbeidstakeren kan ikke sies opp på denne bakgrunn.

Bryter den enkelte arbeidstaker med de pålagte myndighetspålagte tiltak og ikke følger råd og anbefalinger og som følge av dette ikke kan møte på jobb fordi en blir satt i karantene, for eksempel dersom du trosser for UDs reiseråd, kan det være noe usikkert hvor langt stillingsvernet går.​

Lønn i karantene
Dersom du havner i karantene som følge av ditt oppdrag/arbeid og du på grunn av dette havner i karantene forutsattes det at du har krav på lønn.

Dersom du havner i karantene som ikke følger av oppdrag/arbeid på vegne av arbeidsgiver kan det være høyst usikkert på om du har krav på lønn.

Satt i karantene i ankomstland, før en går om bord er dette tjeneste tid?
Dnmf forholder seg til: Ut på reder, hjem på sjømann
Ref. NOR Offshoreservice avtalen 6.6 Beregning av tjenestetid - arbeid i hjemreisedøgn
Utreisetid til skipet regnes som tjenestetid om bord. Hjemreise regnes som ferie/fritid i land, men dersom reisetiden innebærer at man ikke kommer hjem på avløsningsdagen registreres denne som 0-dag. Kompensasjon for arbeid på avløsnings/hjemreisedagen inngår i basislønnen. Hvis avløsning skjer med skip begynner fritiden ved ankomst havn.
Ved avløsning utenfor nord-europeisk farvann (ref. merknad i § 2.2) skal avløsningsdag og hjemreisedager frem til avtalt hjemland godtgjøres med 1/30 månedslønn i tillegg til dreiende lønn. Avspasering av fridager starter på avløsningsdagen. Påbegynt døgn regnes som helt døgn. Godtgjørelsen skal utbetales på første lønnsavregning.

Avvik fra overenskomstene og lokale tilpasninger
Der det i den sentrale tariffavtalen mellom de sentrale parter ikke foreligger hjemmel for unntak, kan ikke de lokale partene bli enige om slike unntak. Dette er da en sak for de sentrale tariffpartene.

Der slik unntakshjemmel foreligger kan partene lokalt ved tillitsvalgte ha slik mulighet. Det bes om at det konfereres med forbundet sentralt.
Unntak fra lokale protokoller har de lokale partene ved tillitsvalgte myndighet til å endre.

Sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund har blitt enige om at det enkelte rederi og de tillitsvalgte kan under forutsetning og bevist at epidemien skaper store problemer for mannskaps bytte inngå en lokal avtale hvor: 

* ​Varsling og Avvik fra turnusplaner - ikke utløser ekstra betaling
* Turnus forlenges fra 4 uker til 6 uker om bord

Den sentrale protokollen er sålede ingen blanko fullmakt til å planlegge fremtidens mannskaps bytte.

Ta kontakt med Dnmf om behov for detaljer .

Sykepenger
Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra fjerde dag.​

Det er den 13.mars 2020 innført en endring for rett til egenmelding i 14 dager for de som er pålagt karantene.

16. mars 2020 kom følgende midlertidige endring i regelverket om sykepenger:​
Stortinget har vedtatt reduksjon av arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien til 3 dager. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. For sykdom som ikke knytter seg til koronapandemien gjelder fortsatt de vanlige reglene:

Arbeidsgiver betaler i 16 dager, deretter NAV, reduksjon til 6 G

Arbeidsgiverperioden, den tiden arbeidsgiver betaler ut full lønn, er fortsatt 16 dager. Sykepenger i arbeidsgiverperioden tilsvarer full lønn med faste tillegg, og detaljene er regulert i tariffavtalene. Deretter betaler NAV full lønn med faste tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg og tilleggene for 1. mai og 17. mai og bevegelige helligdager, men bare opp til 6 G. Dette er frem til mai 2020 kr. 599 148.

​Egenmelding - sykmelding
For å ha rett til lønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og til sykepenger fra NAV må du ha en sykmelding eller egenmelding iht. de vanlige reglene for dette. Egenmeldingsreglene er utvidet i IA-bedrifter.
Du har rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, Covid 19 korona eller annen smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. Husk at du må ta kontakt med lege, og det er legen som bestemmer om du kan sykmeldes lenger enn egenmeldingsperioden. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

Sykt barn – barn som er stengt ute fra skole
Dersom du har et sykt barn gjelder de vanlige reglene om rett til å være hjemme. Du har derimot ikke rett til å være hjemme eller bli sykmeldt bare fordi du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage. 

Sykdom under permittering
Dersom du blir sykmeldt før en permittering trer i kraft har du krav på vanlige sykepenger. Dersom du blir sykmeldt i permitteringstiden vil ytelsene bli redusert.

Hjemmekontor
Hjemmekontor gir rett til full lønn fra arbeidsgiver, men må være godkjent av arbeidsgiver. Sykmelding er da ikke aktuelt.
Mer info kan du finne her

Hovedtariffoppgjøret
Vårens hovedtariffoppgjør og forhandlinger er utsatt til høsten, følg med på Dnmf sin hjemmeside og nyhetsbrev. 

Permittering lønnspliktdager og påfølgende dagpenger

Stortinget vedtok 16.3.2020 midlertidige endringer frem til 31. oktober 2020:

Endringer for arbeidsgiverperioden og dagpengene
Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere har vært redusert fra 15 til 2 dager frem til 1.10.2020. Deretter er den igjen økt til 10 dager.

I denne arbeidsgiverperioden yter arbeidsgiver full lønn uten 6 G-begrensning.

Navs midlertidige lønnskompensasjon er opphevet for permitteringer som har skjedd etter 1. september 2020. Nå gjelder derfor den normale dagpengeordning etter 10 dagers permittering:

Dagpengene gis med 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3 G og 6 G.

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

Fjerning av ventedagene
Normalt betaler ikke NAV for de første tre dagene etter at arbeidsgiver har sluttet å betale lønn i permittering. Ventedagene kuttes ut midlertidig.

Delvis permittering
Noe flere vil få hjelp av permitteringsreglene ved at kravet til arbeidstidsreduksjon settes til 40 % i stedet for 50 % i dag.
Endringen av permitteringsreglene er en del av den pakken som regjeringen har presentert 13.3.2020. Mer info kan du finne her

Varsling om permittering; 14 eller 2 dager?
Hovedavtalene i NOR, DSO og NHO har regler om permittering.
Normal varslingsfrist for permittering settes i verk er 14 dager. Bare dersom årsaken er brå og uventet kan varslingsfristen settes ned til 2 dager. Vi legger til grunn at det ikke er adgang til dette når oppdragsmengden reduseres, og dette har en epidemi som indirekte årsak.
Varsel ved permitteringer skal det gis 14 dagers skriftlig varsel pr. rekommandert brev til de enkelte arbeidstakere, med mindre de tillitsvalgte og virksomheten blir enige om en annen hensiktsmessig ordning, f.eks. varsel ved epost til de det gjelder eller oppslag på lett synlig sted på et skip.
Om partene er enige om at varslet blir 2 dager, må dette stå i protokollen slik at NAV som skal godta permitteringene har juridisk grunnlag for dette.

Hvem permitteres
I NOR-hovedavtalen permitteres bare ansatte på de skip som har fått redusert beskjeftigelse, dersom permitteringen varer kortere enn 12 uker. Dersom arbeidsgiver må forstå at permitteringen vil vare over 12 uker skal permitteringen skje etter ansiennitet der alle ansatte i bedriften er med i vurderingen.
DSO-hovedavtalene legger bedriftsansiennitet til grunn, alle maritimt ansatte i bedriften skal vurderes under ett, det er ikke anledning til å velge ut én innretning for permittering.
NHO-hovedavtalen legger ansiennitet til grunn, uten å bestemme utvalgskretsen. Det er de alminnelige reglene om saklig valg av utvalgskretser som gjelder for permitteringen.
I de andre maritime tariffområdene er det ikke bestemmelser om permittering i hovedavtalene, der er det de vanlige reglene for utvalgskretser som gjelder, som i NHO.

Gjeninntreden
Permitterte innenfor NOR og DSO avtalene med NR som har midlertidig arbeid hos en annen arbeidsgiver skal ha minst 5 dagers varslingsfrist ved gjeninntreden.

Hovedtariffavtalen med NHO Sjøfart (innenriksfarten) har bestemmelser om permittering, men ikke regler om tidsfrist ved gjeninntreden. Her gjelder arbeidsgivers styringsrett.

Kystrederiene, Fiskebåt og HRF har ikke tariffbestemmelser om permittering. Her gjelder arbeidsgivers styringsrett.