Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år innen 1.juli det året de søker. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2022 ble 120 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2021 var det 118.

Vi vil takke for all velvillig hjelp vi har fått opp gjennom årene med å formidle informasjon til sjøfolk om muligheten til å søke om denne premien. Vi vil sette stor pris på om dere også i år kan være behjelpelig med å dele ut vedlagte søknadsskjema til sjøfolk som ønsker å søke. Det vil heller ikke i år bli annonsert i avisene. Sjømannsfondets styre ønsker i stedet at det skal informeres gjennom alle NAV-kontorer, i tillegg til alle rederi- og sjømannsforeninger.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentet kvalifikasjonskrav.
Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Vennligst gjør søkerne oppmerksom på at premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger.

Vi ber dere også informere om at søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV. Søknaden kan også sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, adressen står i søknadsskjemaet.

Mange trenger litt veiledning når de skal fylle ut skjemaet. Det er fint om dere i slike tilfeller påser at søker fyller ut alle felt i søknaden og legger ved nødvendig  dokumentasjon for fartstiden; vi ønsker helst oversikt fra Maritim pensjonskasse (tidligere Pensjonstrygden for Sjømenn), kopi av fartsbok er også mulig å legge ved. Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fått beløpet 4 ganger, kan søke på nytt for å få resterende beløp tildelt. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.

Søknadene behandles bare én gang i året, etter søknadsfristens utløp 1. mars hvert år. Vi oppbevarer søknader som kommer mellom rundene.

Hvis samlet inntekt ikke overstiger kr. 260.000, - pr. år (sats for 2022), kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Det kommer ny sats for 2023. Søknader sendes på eget skjema innen 1. oktober. Søknadsskjema  hentes her. Kopi av siste års skatteoppgjør må vedlegges.

Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.