28.03.2014 
De fastholder imidlertid at de vil fase dem ut, men at utfasingen vil skje frivillig og med tilbud om sluttvederlag i henhold til en ansiennitetsplan som de tidligere har skissert.

For medlemmene i Det norske maskinistforbund stilte Ole Kristiansen og Ola Håbu med bisitter Hilde Gunn Avløyp fra forbundet sentralt. Forbundet stilte sammen med representanter og sentrale bisittere fra Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Hovedhensikten var å drøfte mulighetene for å unngå oppsigelser slik det var varslet fra rederiet tidligere, eller eventuelt redusere oppsigelsene. Våre representanter diskuterte videre innholdet i den frivillige sluttpakken som rederiet har varslet og oppnådde en rekke forbedringer. 

Rederiet ønsker nå ikke å gå ut med oppsigelsesvarsler, men har gjort det klart at de likevel vil holde fast på en utfasingsplan for å bedre konsernets inntjening. I hovedsak blir det ingen oppsigelser og sluttpakken har fått forbedrede tiltak etter innspill fra Kristiansen og Håbu. 

Rederiet er ikke interessert i en massiv utfasing på kort tid, og vil derfor være fleksibel i forhold til at de utbetaler sluttvederlaget også om den enkelte ønsker å gå tidligere enn det som er skissert eller avtalt Videre vil rederiet forsøke å ivareta sjøfolk som er nær pensjonsalder og de vil dekke vedlikehold/fornying av maritime sertifikater (STCW 2010 kravene). Hvert enkelt medlem vil få oversendt tilbudet og innholdet i avtalen fra rederiet og må vurdere konkret om de ønsker å inngå fratredelsesavtalen.

Rederiet vil invitere alle berørte sjøfolk til informasjonsmøte i nærmeste fremtid.

 

Referat ligger som dokument i menyen