20.03.2015 ​- Sjømannsorganisasjonene ber om at Justisdepartementet vurderer å innta Redningsselskapet i redningsledelsen. Redningsselskapet er den eneste dedikerte sjøressursen som er etablert langs hele norskekysten. Gjennom sin erfaring og høye kompetanse innen mange elementer i redningstjenesten, er de av uvurderlig betydning for sikkerheten til våre medlemmer. Med sin kompetanse, kunnskap om egne kapasiteter, om kysten, mener vi Redningsselskapet gjennom deltagelse i redningsledelsen vil gi et viktig bidrag inn i redningsledelsen, skriver sjømannsorganisasjonene i et felles høringssvar til Justisdepartementet vedrørende organiseringen av redningstjenesten.

 Høringssvar vedrørende organiseringen av redningstjenesten
Viser til høringsbrev av 5. februar 2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet om organisering av redningstjenesten. Denne høringsuttalelsen er gitt på vegne av Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund.

En godt fungerende redningstjeneste er viktig for våre medlemmer og en forutsetning for en sikker aktivitet til sjøs. Sjømannsorganisasjonene er fornøyd med signalene om at en ny instruks vil bli iverksatt raskt slik at spekulasjonene om framtidig organisering og ledelse kan avsluttes. En slik usikkerhet er ikke bra for noen parter.

Begrepet redningstjeneste er i høringen foreslått definert som:

«Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer elle ved særskilte tiltak. Den utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.»

Det er videre foreslått i høringsbrevet å videreføre at HRS leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste) og at landredningsaksjoner normalt ledes og koordineres av de lokale redningssentraler. Det er videre uttalt at rådgiverne som redningsledelsen kan benytte ved behov for faglig spisskompetanse. ikke listes opp i forslaget til ny kongelig resolusjon for å skape større fleksibilitet.

Sjømannsorganisasjonene ber om at Justisdepartementet vurderer å innta Redningsselskapet i redningsledelsen. Redningsselskapet er den eneste dedikerte sjøressursen som er etablert langs hele norskekysten. Gjennom sin erfaring og høye kompetanse innen mange elementer i redningstjenesten, er de av uvurderlig betydning for sikkerheten til våre medlemmer. Med sin kompetanse, kunnskap om egne kapasiteter, om kysten, mener vi Redningsselskapet vil gi et viktig bidrag inn i redningsledelsen. Vi vurderer det også slik at Redningsselskapet gjennom deltagelse i redningsledelsen vil få viktig kunnskap for må videreutvikle egne kapasiteter.

Redningsselskapet produserer beredskap i henhold til rammeavtalen med Staten og Redningsselskapet. Dette bidraget skiller selskapet fra de øvrige aktørene som defineres som frivillige. Dette bør komme til uttrykk i hvorledes Redningsselskapet omtales i den nye organisasjonsplanen. Redningsselskapet leverer i tillegg et betydelig bidrag innenfor rammen av frivilligheten, og er gjennom det frivillige sjøredningskorps også er et viktig bidrag i sjøredningstjenesten langs kysten.

Videre burde det i forslag til organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral blitt lagt vekt på ordningen med Redningsinnsats til sjøs (RITS), ikke bare brannvesen som foreslått.

 

Med vennlig hilsen

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Terje Hernes Pettersen

Leder