Sjømannspensjonsutvalget overleverte 17. desember forslaget om ny modell for sjømannspensjonen til statsråd Robert Eriksson. Her er en oppsummering av de viktigste endringene som følger av ny modell.

 
Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948. Utvalget foreslår en ny pensjonsmodell for sjømenn, tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Den foreslåtte modellen er basert på en alleårsopptjening, med en opptjeningssats i prosent av lønn opp til et tak.

Utvalget fikk oppdraget 19. april 2013 og har arbeidet under ledelse av Sissel Rødevand, daglig leder i Acetecan, frem til overleveringen 17. desember. Utvalget har bestått av 15 representanter og sjømannsorganisasjonene har vært representert ved Bjørg Borger (NSF), Birger Mordt (Nsof) og Hege Bengtsson (Dnmf). De andre representantene i utvalget kommer fra departementene, Finanstilsynet, Fraktefartøyenes Rederiforening, FAFO, Industri Energi, SAFE, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og en pensjonist.

Utvalgets bakgrunn og mandat:

 «1. Bakgrunn

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 ble det vedtatt nye regler om alderspensjon i folketrygden. Det ble blant annet innført regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av alderspensjonen. Det ble også innført nye regler om regulering av pensjonene. Levealdersjustering, fleksibelt uttak og nye reguleringsprinsipper ble innført fra 1. januar 2011, mens nye opptjeningsregler fases gradvis inn for personer født i 1954 og senere.

Med virkning fra 1. januar 2011 ble det innført samme regulering av sjømannspensjon som alderspensjon i folketrygden, jf. lov 17. desember 2010 nr. 77 og Prop. 18 L (2010–2011). Endringen skulle bidra til at nødvendige tilpasninger i pensjonsordningen for sjømenn var på plass når endringene i reglene for alderspensjon i folketrygden trådte i kraft fra 1. januar 2011. Arbeidsdepartementet varslet samtidig at det på lengre sikt skal foretas en bredere gjennomgang av pensjonsordningen for sjømenn i samråd med partene, med sikte på å finne fram til en varig løsning for pensjonstrygden for sjømenn tilpasset prinsippene i pensjonsreformen.

2. Kartlegging

Utvalget skal kartlegge og beskrive pensjonsrettighetene til arbeidstakere som er omfattet av lov om pensjonstrygd for sjømenn. Kartleggingen skal omfatte pensjonsrettigheter arbeidstakerne har i tillegg til folketrygden.

De aktuelle arbeidstakerne omfattes av ulike tariffavtaler. Utvalget bes beskrive likheter og ulikheter i de tariffestede pensjonsordningene knyttet til hvem som er omfattet av ordningen, hvilke ytelser ordningene har, kompensasjonsgrad, pensjonsalder, uttaksalder og ytelsenes varighet.

Utvalget bes beskrive hvordan de ulike pensjonsytelsene finansieres i dag. Utvalget bes beskrive finansieringssystemet i Pensjonstrygden for sjømenn.

Utvalget skal kartlegge rekkevidden og betydningen av ILO-konvensjon nr. 71/1946 om pensjoner til sjømenn som Norge er bundet av.

Utvalget bes vurdere om det er andre relevante forhold som bør kartlegges.

3. Vurderinger

Pensjonstrygden for sjømenn er i dag en lovfestet tidligpensjonsordning fra 60 til 67 år som finansieres løpende av næringen (arbeidstakere og rederier) gjennom et utligningsprinsipp og med statlig garanti. Ordningen skiller seg dermed fra andre supplerende ordninger for arbeidstakere i privat sektor. I tillegg er det opprettet ulike pensjonsordinger med grunnlag i tariffavtale. Med utgangspunkt i utvalgets kartlegging og endringene som er gjort i folketrygdens alderspensjon, bes utvalget vurdere ulike alternativer for supplerende pensjonsløsning for arbeidstakere som i dag er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn.

Ved vurderingen av tilpasninger av pensjonsordningen bes utvalget legge til grunn at prinsippene for ny alderspensjon i folketrygden skal være førende. Det vil si at alternative pensjonsløsninger skal ha som utgangspunkt alleårsopptjening, levealdersjustering og nøytralt fleksibelt uttak av pensjonene. Det skal også utredes alternativer for nivået på ytelsen og nedre og øvre aldersgrense for uttak.

Utvalget bes videre utrede overgang til en pensjonsløsning som følger pensjonslovgivningen i privat sektor. I den sammenheng skal utvalget utrede hvilke overgangsordninger som kan være aktuelle ved en slik omlegging.

Utvalget skal på bakgrunn av disse vurderingene komme med forslag til varig supplerende pensjonsløsning for dem som er omfattet av lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Utvalgets forslag bør ikke komme i konflikt med forpliktelsene som følger av internasjonale avtaler.

Utvalget skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av de ulike alternativene til varig pensjonsløsning

Oppsummering av de viktigste endringene som følger av foreslått ny modell:

Et samlet utvalg foreslår en ny pensjonsmodell for sjømenn. Modellen er godt tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Den nye modellen innebærer en årlig opptjening (alleårsopptjening) til en pensjonsbeholdning med en opptjeningssats i prosent av lønn.
Dagens skille mellom over- og underordnet fjernes både når det gjelder opptjening av pensjon og innbetaling av arbeidstakeravgift.
Modellen endrer mange av dagens kvalifikasjonskrav og sikrer at en vesentlig større andel av pensjonstrygdens medlemmer får rett til pensjon. Alle med samlet opptjening på 3 år eller mer får rett til pensjon. Om opptjeningen skjer før eller etter fylte 40 år vil ikke påvirke når sjømannen kan ta ut pensjonen.
Barnetillegget i dagens pensjonstrygd fjernes.
Pensjonsbeholdningen reguleres med G i opptjeningsperioden, og pensjoner under utbetaling reguleres med G fratrukket 0,75 prosent.
Oppstart av uttak av ny sjømannspensjon er valgfritt mellom 62 og 70 år, men det forutsettes en lang overgangsperiode for uttak etter dagens regelverk.
Utbetalingsperioden er valgfri mellom 62 og 80 år, men med en nedre grense for utbetalingsperioden på 5 år. Pensjonen levealdersjusteres ikke.
Pensjonsbeholdningen til de som dør, inngår som en inntekt i pensjonstrygden.
Uttaksreglene bygger på nøytrale prinsipper, det vil si at pensjonsbeholdningen legges til grunn for beregning av årlig pensjon uansett uttakstidspunkt. Det åpnes ikke for delvis uttak av sjømannspensjonen.
Ny sjømannspensjon kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting, og videre arbeid gir opptjening frem til 70 år.
Ny sjømannspensjon avkortes mot uføretrygd og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det er ingen samordning mot andre ytelser eller inntekter.
I en ny pensjonsordning for sjømenn videreføres avgiftsbelastning for arbeidsgiver på 3,3 prosent av all lønn og avgiftsbelastning for arbeidstaker skal være en prosent av lønn opp til samme lønnsnivå som det gis pensjonsopptjening for. Det er ingen avgiftsbelastning for personer over 70 år. Prosentsatsen er basert på anslag på fremtidige utgifter som er forelagt utvalget.
Finansieringsmodellen videreføres, det vil si at det ikke er fondsoppbygging og at pensjonsutgiftene finansieres løpende, og statsgarantien videreføres.
Den nye modellen innebærer mindre omfordeling mellom medlemmene enn dagens modell. Den nye modellen gir bedre arbeidsinsentiver ved at alleårsopptjeningen og nøytralt fleksibelt uttak gir uttelling for hvert år sjømannen står i arbeid, også etter første mulige uttaksalder for pensjonen. Videre bedres mobiliteten mellom sjømannsyrket og andre næringer ved at kravet til antall år for å få rett til pensjon senkes vesentlig.
Et flertall i utvalget mener at det skal gis pensjonsopptjening for inntekt opp til 12 G, og at avgiften for arbeidstakerne skal baseres på lønn opp til 12 G. Ifølge beregninger foretatt av Lillevold & Partners AS, gir dette en opptjeningssats på om lag 6,3 prosent og en arbeidstakeravgift på om lag 1,7 prosent.
 

Dnmf og de øvrige organisasjonene har gitt særmerknader og tilhører mindretallet i flere spørsmål og disse kan leses sammen med hele NOU ved å klikke på følgende link: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nouer/id1767/

Prosessen videre:

Utvalget ble nedsatt av forrige regjering og leverte sin rapport i form av en NOU til dagens regjering.

Regjeringen kan velge å ikke gå videre med arbeidet med ny lov om sjømannspensjon, de kan velge å ta til følge hele eller deler av utvalgets rapport i sitt videre arbeid. Dersom det besluttes at forslag til ny lov om sjømannspensjon skal fremlegges vil trolig prosessen videre innebære en høringsrunde før endelig forslag til ny lov utarbeides og fremlegges Stortinget for endelig beslutning og vedtak.