03.03.2016 ​Som følge av Arbeids- og sosialdepartementet forespørsel til Petroleumstilsynets Regelverksforum i oktober 2015 om utredning av bruken av såkalte flerbruksfartøy, med frist om en samlerapport senest 15. juni 2016, la DSO frem en fyldig rapport i Regelverksforum den 2. mars.

 
​Rapporten ble lagt fram under følgende forståelse av mandatet:

- gi en redegjørelse for problemstillingen, beskrivelse av hvilke operasjoner som utføres, angivelse av omfanget av slike operasjoner, beskrive skipenes handlingsmønster samt en rettslig beskrivelse, herunder Norges folkerettslige eventuelle avgrensingsproblemer eller "gråsoner" som eventuelt måtte finnes i dagens regelverk.

DSO og sjømannsorganisasjonene ser på dette i sammenheng med fartsområdeutvalgene og krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, noe alle vil tjene på.

Den fyldige rapporten som var utarbeidet av Terje Hernes Pettersen i samarbeid med DSO-representanten, beskrev skjevheter mellom NOR-, EU-, FOC-flagg, ulike rettigheter på sokkelen herunder arbeidsmiljø, rettigheter, tilsyn, handlingsrom og forslag til hva som må gjøres.

Konklusjonen vår er å gi norsk lov anvendelse på flerbruksfartøy ved å benytte hjemmel som allerede finnes, om nødvendig via lovendring og pålegge operatører norske vilkår. Alt ligger til rette for å råde over eget territorium. Det står kun på politisk vilje.

Nå som Petroleumstilsynet har fått alle innspill fra partene i forumet, skal dette materiale samles og det tas sikte på å presentere dette i ekstraordinært regelverksforum i mai, før eventuelt nye innspill kan nedtegnes og sendes til departementet.

Presentasjonen og rapporten finner du under dokumenter i menyen.