Vi mener at vi har vist ansvar ovenfor næringen og ovenfor våre medlemmer. I dette lønnsoppgjøret var vi spesielt opptatte av å sikre økt kjøpekraft for våre medlemsgrupper, og dette har vi lykkes i. Vi var også opptatt av pensjon, forskuttering av sykelønn, utvidet fortrinnsrett for de som mister jobben i denne perioden, samt bruk av vikarer og innleid personell.

Vi hadde også andre viktige tekniske krav som vi dessverre ikke fikk gjennomslag for da dette ble et rent kroneoppgjør. Oppgjøret sikrer alle økt kjøpekraft, samtidig som det også løfter våre medlemmer i stillingsgrupper som ikke er individuelt avlønnet.


Lønn
Det gis et generelt tillegg på 1,7 %, dog minimum kr. 13 693,- som legges på lønnsmatrisen linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgrupper A1-E.

For gruppen individuelt avlønnende i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7%, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kroner 13 693,- pr. år.

Minstelønnssatsene for alle grupper økes med kr. 13 693,- per. år inkludert feriepenger tilsvarende kr. 1137,- pr. måned (normal månedslønn) og kr. 1015,- pr. måned (justert månedslønn).

Satsendringer
Nattillegget økes med kroner 1,50 til kr. 86,50 pr. time.
Helligdagstillegget økes med kroner 25,- til 2050,- pr. dag.

Protokollen er tilgjengelig i menyen.