De siste årene har petroleumsnæringen gjennomgått en rekke strukturelle endringer og effektivitetsprosesser.

De mest sentrale endringene er knyttet til operasjons- og driftsmodeller, kontraktsformer, kompensasjonsformat og insentivordninger, oppgavefordeling mellom operatører og leverandører, bemanningsnivå, ansettelsesforhold, nye arbeidsprosesser og arbeidsmåter understøttet av ny teknologi.

Det er klare indikasjoner på at bruk av enhetsrater, kampanjebasert vedlikehold og bemanningspraksis hos leverandørselskapene har hatt betydning for flere arbeidsmiljøfaktorer på operasjonelt nivå.
Tidspress og stress
• Arbeidstid, særlig belastning som følge av økt overtidsbruk for ISO ansatte
• Mangelfull opplæring og tilrettelegging for arbeid, særlig for innleid personell
• Dårligere sosialt miljø (mer flyktige relasjoner) som følge av økt bruk av innleid personell
• Ugunstige arbeidsstillinger som følge av at riktig løfteutstyr ikke benyttes pga. tidspress.

Disse forholdene vil kunne bidra til både økt risiko for både personulykker og storulykker, som følge av regelbrudd og feilhandlinger (beslutningsfeil, glipp og forglemmelser). Flere av faktorene vil også ha implikasjoner for arbeidstakernes helserisiko. 

Betydningen av implikasjonene av kontrakts- og samarbeidsforhold for storulykkesrisiko er påvist at et betydelig antall storulykker har tilknytning til vedlikehold. 

Kom: Rapporten bekrefter DSO sin oppfattelse av en negativ trend som inkluderer hele bransjen som opererer i dette segmentet.

Les mer her