Den fremlagte tilleggsproposisjonen gir rom for tolkning når det det gjelder hvilke segmenter som skal ha tak i fremtiden. Nå kan det se ut som om statsråd Skjæran velger å videreføre forslaget fra Solberg-regjeringen i den fremlagte Tilleggsproposisjonen, i stedet for å basere seg på den reelle situasjonen for hvilke segmenter som nå faktisk har tak.  
 
Dette innebærer i så fall at det settes et tak i tilskuddsordningen (populært kalt nettolønnsordningen)  på flere nye segment. Bl.a. skip i NOR, passasjerskip i utenriksfart NOR og skip i NOR som trafikkerer strekningen Bergen-Kirkenes. Følgene av dette er dramatiske.  
 
Kravet fra sjømannsorganisasjonene har i mange år vært uendret. 
Styrke og forenkle tilskuddsordningen, og fjern taket i alle segment. I tillegg må man lovfest i større grad innhold og omfang.  Gjennom dette kan Norge sikre seg en fullt ut konkurransedyktig ordning som sikrer fremtidig rekruttering til yrket som sjømann. 
  
Vi opplever å ha bred støtte i hele næringen for dette kravet. 
  
Forslag til statsbudsjett fra den avgåtte Solberg-regjeringen innebar å innføre et makstak på 189 000 kroner i nettolønnsordningen. Den foreslo også å avvikle tilskuddsmodellen for lasteskip i utenriksfart i NIS. 
Dette er alvorlig for norsk maritim kompetanse og utviklingen av norsk maritim næring. 
  
Forslaget fra Støre-regjeringen er å styrke nettolønnsordningen og videreføre nettolønnsordningen for NOR og NIS. Samtidig heves taket i segment med tak til 220.000 kroner. Før Covid-19 pandemien var taket satt til 216.000 kroner.  
Samtidig er budsjettforslaget til regjeringen en svekkelse av tilskuddsordningen for de segmentene som fram til i dag ikke har hatt noe tak. I sum mener vi derfor dette forslaget i praksis vil innebære en svekkelse av tilskuddsordningen. Dette står i skarp kontrast til Hurdalsplattformen som utvedydig sier at tilskuddsordningen skal styrkes, ikke svekkes. 
 
Vi ser nå at vi har en vei å gå før kravet vårt blir oppfylt.  
  
Støre-regjeringen kommuniserer at de satser på maritim sektor. 
Dette er positivt, men leverer ikke på kravet. Vårt krav er selvsagt uendret og er tydelig fremmet både for regjeringspartiene og opposisjonspartiene på Stortinget. 
Det vises til info ut i Nyhetsbrev og FB oppdateringer som tydelig viser at saken hyppig er tatt opp med alle partiene, så senest i møte med SV fredag der dette var tema. 
Vi håper Stortinget ser alvoret i situasjonen. Vi oppfordrer derfor først og fremst SV til å rydde opp i dette når budsjettet endelig skal gjøres opp om noen uker. 
SV er regjeringens primære partner på Stortinget og nødvendig for å få flertall. 
  
Statsbudsjett er ikke  vedtatt. Det skal forhandles i Stortinget og det er derfor håp om endring og forbedring. 
  
Våre krav er selvsagt uendret!