Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson i Dnmf er strategigruppemedlem og representerer Unio. 

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for  forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig 
gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og 
digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger, og ikke 
fremme konkrete bevilgningsforslag.

Med maritim næring menes i denne sammenheng rederinæringen, verftsindustrien, 
tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og andre flytende fartøy. Det inkluderer også fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer, herunder 
havbruk, fiskeri, offshore olje og gass og offshore fornybar energi, samt 
kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring. 

Strategien skal peke på kunnskapsbehov for maritim næring langs hele verdikjeden fra 
forskning til kommersialisering. Formålet er en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon gjennom å koble myndigheter, virkemiddelapparatet,  næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen. 

Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til 
bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring, og realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger. I arbeidet med en oppdatert Maritim21-strategi er det viktig å bygge på erfaringer fra andre 21-strategiprosesser, for eksempel forrige Maritim21-strategi, Transport21, Digital21 og Prosess21 samt andre relevante aktiviteter under Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Arbeidet bør også bygge på erfaringer fra liknende satsinger i andre maritime nasjoner.