Rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø til sjøs
Om bord i skip og innretninger på sokkelen stilles det spesielle krav til at mannskapet er vaksinert mot sykdommer som kan være en fare i det aktuelle fartsområde. Det er viktig at skipets eller innretningens besetning ikke er til fare for hverandre eller for eventuelle passasjerer eller, for folk som kommer om bord i forbindelse med havneanløp. Det er lang tradisjon for at arbeidsgiver tilbyr vaksinering og fører kontroll med dette. Dette er en viktig del av sikkerheten til sjøs. 

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip har som formål å sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at de ansatte om bord får ivaretatt sin sikkerhet og fysiske og psykiske helse i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

I forskriftens § 11 pålegges arbeidsgiver å tilby sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for, og det skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere.

Sikkert arbeidsmiljø på land
På land kan behovet for vaksinering variere avhengig av arbeidets art. På de fleste arbeidsplasser vil de vanlige regler for frihet i valg av helsetjenester gjelde, dersom det ikke foreligger særlig helsefare for kolleger eller andre som de ansatte er i kontakt med. 

Arbeidsgiver kan i mange situasjoner ha behov for å vite hvem av de ansatte som er vaksinert. Både skipsarbeidsloven § 9-1 og arbeidsmiljøloven § 9-1 har hjemler for kontrolltiltak. Fremvisning av koronasertifikat er et slikt tiltak. Men begge lover krever at arbeidsgiver har saklig grunn i arbeidsforholdet, og at kontrolltiltaket ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker. Dette suppleres i arbeidsmiljøloven av AML § 9-4, der arbeidsgiver som omfattes av denne loven gis rett til å foreta helseundersøkelser når det er fare for liv eller helse. 

Samtidig er det klart at arbeidsgivere på land trenger en særskilt hjemmel, f.eks. i form av avtale, for å forlange at en ansatt skal være vaksinert. For øvrig må ansatte som ikke er vaksinert få tilpasset sin arbeidssituasjon. Dette krever at arbeidsgiver planlegger tid til karanteneopphold om nødvendig. Arbeidsgiver kan be om koronasertifikat eller andre opplysninger om vaksinestatus for å planlegge dette.

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av sakligheten
Kriteriet om at det skal være saklig grunn må vurderes i det enkelte tilfelle. Ansatte som kan utføre arbeidet uavhengig av om de er vaksinert, kan ikke underlegges samme kontrolltiltak som de som har arbeid der de må være vaksinert, særlig til sjøs på grunn av kryssing av landegrenser, landlov i utenlandsk havn eller liknende. En arbeidsgiver med ansatte i forskjellige arbeidsmiljøer kan derfor ikke alltid ha de samme kontrolltiltak for samtlige ansatte.

Tidligst mulig drøfting med de ansatte
Både arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven har krav til drøfting med de tillitsvalgte før arbeidsgiver lager eller endrer rutiner for kartlegging av vaksinestatus blant de ansatte. Drøftingen skal omfatte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten.  De tillitsvalgte vil kunne bidra med opplysninger om hvor inngripende tiltaket er for de ansatte, og bidra vesentlig til vurderingen av sakligheten av kontrolltiltaket.

Informasjonsplikt
Det kreves også at det gis informasjon til de berørte ansatte om formålet, praktiske konsekvenser og tiltakets antatte varighet.

Dette er personopplysninger
Det er videre krav til at alle innhentede opplysninger behandles iht. personopplysningsloven og GDPR. 

-    Knut Walle-Hansen
     Advokat i Dnmf