Koronapandemien og en lavere oljepris snudde opp ned på fremtidsutsiktene i næringen da Norge gikk i lockdown i mars 2020. Nå viser fasiten at nedtrekket i maritim sysselsetting de siste to årene endte på om lag 7 pst., og at verdiskapingen falt med tre mrd. til 154 mrd. kroner ved utgangen av 2021.

Koronapandemien fikk alvorlige konsekvenser for mange maritime bedrifter, men for den samlede norske maritime klyngen har det gått langt bedre enn fryktet. Nå er optimismen tilbake, og tallene viser at vi er ferd med å legge pandemien bak oss.

Prognosene viser mer vind i seilene frem mot 2024
Ifølge rapportens hovedscenario ligger det an til at maritim sysselsetting henter inn nedtrekket fra pandemien, og øker med nesten fire tusen arbeidsplasser sammenlignet med 2019-tall. Verdiskapingen skal i samme periode opp med 10 mrd. kroner. 

For å sikre at de positive prognosene slår til, trenger næringen konkurransedyktige og stabile rammebetingelser. Da er det viktig at regjeringen følger opp Hurdalsplattformens klare målsetting om å styrke nettolønnsordningen.

Også i deepsea-markedet ser det bedre ut, eksemplifisert ved Knutsen OAS som nå kontraherer nye og klimavennlige fartøy. Også i nærskipsfarten er det nybygg i bestilling; bergensbaserte Misje Rederi skal ha seks nye fartøy. Utstyrssegmentet og tjenester gjør det godt. 

Verftenes situasjon fortsatt alvorlig
Lønnsomhetssituasjonen ved norske skipsverft er imidlertid prekær. Flere av de store verftene har hatt store finansielle tap de siste årene og verftene som gruppe har hatt en negativ lønnsomhet siden 2017, heter det i rapporten. 

Grønn omstilling
Utviklingen de siste årene viser klart at klyngen har vært avhengig et treffsikkert virkemiddelapparat til å fremskynde det grønne skiftet.

Dnmf er opptatt av å bevare den maritime kompetansen
Den norske maritime kompetansen er unik, og er et av de største fortrinnene Norge besitter i utviklingen av nye næringer og nye løsninger i havrommet. Dnmf er opptatt av at Norge fører en politikk som sikrer at vi bevarer denne kompetansen. Dette gjennom å sikre like konkurransevilkår og tilgang til arbeidsplassene for sjøfolk bosatt i Norge, samt forutsigbare og langsiktige rammevilkår for næringen. Den operative maritime kompetansen våre medlemmer besitter vil være helt sentral i nasjonens arbeid med det grønne skiftet og utviklingen av nye næringer i havrommet. Verdiskapingsrapporten for 2022 viser at krisetiltakene politikerne vedtok i 2021 rettet mot maritim næring har hatt en viss effekt.