Ny dom fra Arbeidsretten i sak 23/78 om kjølelasttillegg - Kystrederiene
Arbeidsretten har 6.5.2024 avsagt dom i saken som Dnmf anla mot Kystrederiene og Hordalaks Sjø AS. 

Sakens bakgrunn
Saken hadde sin bakgrunn i en lokal uenighet i Hordalaks Sjø AS og Dnmfs lokale tillitsvalgte. De tillitsvalgte krevde tillegg etter overenskomsten med Kystrederiene § 7.1, som gir 10 % tillegg beregnet av grunnhyren for maskinsjef, og 6 % tillegg for 1. maskinisten. Kriteriet for å få tillegget er iht. overenskomstens ordlyd at skipet regelmessig fører fryse- eller kjølelast. Arbeidsgiver mente at tillegget ikke er ment for brønnbåter, men bare for lasteskip med tørrlast. Dnmf viste til at ordlyden ikke har noen begrensning til tørrlastskip, og at en slik begrensning heller ikke følger av tariffhistorikken.

Etter sentral forhandling med Kystrederiene, der de sentrale parter støttet hver sine medlemmer og dermed ikke kom til enighet, tok advokat Walle-Hansen i Dnmf ut stevning for arbeidsretten. Saken ble ført 9.4.2024. 

Sakens hovedtema
Retten tok utgangspunkt i ordlyden i § 7.1, og tolket den slik at det er et vilkår at skipet fører, dvs. transporterer, lasten med kjølt vann. Det fremkom vitneforklaringer som ga retten opplysninger om at kjøleanlegget i brønnbåter først og fremst ble benyttet ved stasjonær virksomhet, og i mindre grad under transport av fisken. Retten la dermed ikke vekt på at brønnbåters kjøleanlegg er i hyppig bruk ved stasjonær virksomhet, som ved avlusning. 

Saken førte derfor ikke helt frem for Dnmf.

Saken førte delvis frem
Dommen fastslår i premiss (16) at bløggebåter, som mer regelmessig eller alltid benytter kjøleanlegg under transport, likevel utløser tillegg for kjølelast. Dette var ikke avklart mellom de sentrale partene før saken kom opp. Dermed kan det sies at saken delvis har ført frem for Dnmf. Det kan ikke lenger hevdes at tillegget bare gjelder for tørr last. I tilslutning til dette, vil det være en åpning for at alle fartøyer som mer regelmessig enn dagens brønnbåter transporterer fisk eller andre organismer i kjølt tilstand utløser tillegget. Det må da for det enkelte fartøy foretas en konkret vurdering av om transporten med kjølt last skjer regelmessig.

Knut Walle-Hansen
Advokat
Det norske maskinistforbund/Dnmf