Det er blitt noen tekstlige endringer i avtalen, blant annet:
•    Bedring i § 3-1 Lønnsprinsipper, hvor vi har fått inn følende tekst: Partene skal redegjøre for sitt syn og prioriteringer i forkant av de lokale forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet. Og at det skal fremlegges lønnsopplysninger for alle ansatte.
•    Bedring i § 3-8 om Rett og plikt til forhandlinger og gjennomføring av drøftinger, hvor vi har fått inn følgende tekst: De lokale parter har en gjensidig plikt til å gjennomføre forhandlinger eller drøftinger etter energiavtalens/hovedavtalens bestemmelser. Dersom ikke annet er avtalt, skal partene innen 14 dager ha avtalt møtetidspunkt for gjennomføring av forhandlinger eller drøftinger.
•    Bedring i § 5-6.4 Deltakelse på vakt, hvor vi har fått følgende tekst: Arbeidstakere som av helsemessige eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det bør så vidt mulig fritas for vakt.
•    En viktig tekst til protokollen: Arbeidsgiver bærer alle kostnader ved pålagt bruk av tjenestebil/servicebil.

Ellers er det en del tekstlige endringer i avtalen (se vedlegg til protokollen).

Både NITO, Akademikerforbundet og Dnmf hadde krav på forbedringer i § 5-6,9 Avspasering/økonomisk kompensasjon og § 6-1,2 100%, men Samfunnsbedriftene var ikke interessert i å imøtekomme noen av våre krav på disse endringene.

De lokale parter skal nå gjennomføre lokale forhandlinger jf. avtalens § 3 Lønnsbestemmelser, innen 15. november 2024.