Forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal, sier at han er rimelig godt fornøyd. 

Forhandlingssjefen i Dnmf, Rune Johnsrud er også rimelig fornøyd.

Partene startet forhandlingene i november og hadde en plan om å lande dem før årsskiftet. Men på grunn av pandemien ble partene enige i midten av desember om å utsette forhandlingene. Nå er ny hovedavtale signert.

– KS sitt utgangspunkt var at ingenting i avtalen skulle endres. Når vi nå har fått til noen forbedringer basert på våre krav er vi rimelig godt fornøyd, sier Handal.
Unio hadde to viktige krav. Det ene handlet om å sikre bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

Unios utgangspunkt er at det å ha tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt. For de mindre forbundene i Unio er det viktig at de skal sikres rett til informasjon fra arbeidsgiver selv om det er få medlemmer på arbeidsplassen. Dette har for noen vært et stort problem

– Her har vi kommet et stykke på vei ved at det nå står i selve hovedavtalen at organisasjoner som kun er representert ved tillitsvalgt, skal ha en rett til å innkalles til informasjonsmøter. For de mindre forbundene er dette en viktig seier, sier Handal.

En annen viktig forbedring i den nye hovedavtalen gjelder for tillitsvalgte som jobber turnus. I den nye avtalen heter det nå:

«Arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, skal etter drøftinger tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeids¬tid.»

– Dette er også en forbedring i avtalen som vil gjøre det enklere å ivareta vervet som tillitsvalgt når du har turnusarbeid. Dette er viktig for mange av Dnmf sine medlemmer på sykehusene, hvor mange har turnusarbeid.

Et annet viktig krav for Unio har vært å få på plass tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft. I den nye avtalens formål er nå bærekraft tatt med som en del av selve formålet.

Partene er også enige om at avtalen skal følges opp av en hovedavtaleveileder. Og at det skal gjennomføres fellesskolering i avtalen. Det er et godt hjelpemiddel for de lokale partene til å få felles forståelse og god praktisering av sentrale bestemmelser i hovedavtalen.  

For å fullføre dette arbeidet skal det nedsettes en partssammensatt arbeids¬gruppe som oppdaterer veilederen innen 1.mars 2023. Av temaene som skal tas opp er blant annet klima og miljø.»

Totalt sett, er Dnmf fornøyd med de små skrittene i riktig retning, vi har fått til ved denne revisjonen.