Ved fastsettelse av sikkerhetsbemanning ligger alltid ISM til grunn, da særlig 6.2; Selskapet skal sikre at hvert skip er: .1 bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, og .2 hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas.1 
   Det vises til «Principles of minimum safe manning», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.1047(27).

Skjema KS-0308 -1 skal fylles ut av bla. Tillitsvalgte og Skipsledelse og sendes med rederiets begjæring om sikkerhetsbemanning. I tillegg skal  Bemanningsforskriften  §12 hvor skipets verne- og miljøutvalg delta i prosessen.
En sikkerhetsbemanning begjært av rederiet og fastsatt av sjøfartsdirektoratet nedfelt i et bemanningssertifikat har som oppgave å føre et skip fra A til B ved kun å utføre nødvendig sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver vedrørende sikker drift, innenfor de begrensninger som er gitt i Skipssikkerhetsloven, Bemanningsforskriften, Vaktholdforskriften, Arbeid & Hviletidsforskriften, Kvalifikasjonsforskriften samt Driftsforskriften
Vurderingen om behovet for skipselektriker /skipselektrikeroffiser skal inngå i den Risikoanalysen rederiet foretar i forslaget til sikkerhetsbemanning, og her skal også Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg tas med i betraktning.

Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip
69. Vakthavende maskinoffiserer skal ikke utføre eller bli satt til å utføre plikter som kan komme i konflikt med deres tilsynsplikter når det gjelder hovedfremdriftssystemet og hjelpeutstyr. De skal uavbrutt føre tilsyn med hovedfremdriftsanlegget og hjelpesystemer inntil de er behørig avløst og skal med jevne mellomrom inspisere maskineriet de har ansvaret for. De skal også sørge for at det gås et tilstrekkelig antall runder i maskinrom og styremaskinrom for å observere og rapportere feilfunksjoner ved utstyret eller utstyrshavari, å foreta eller lede rutinemessige justeringer, nødvendig vedlikehold og alle andre nødvendige oppgaver.