Regelverket som gjelder over hovedavtale og overenskomstene sier klart og tydelig at alle som har sitt arbeid om bord skal ha opplæring for å oppnå de kvalifikasjoner som trengs. 

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip

§ 2-6.Opplæring av de som har sitt arbeid om bord
(1) Hver enkelt som har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring:
a)    for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
b)    før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko,
c)    ved innføring av ny teknologi.
(2) Opplæringen skal gjentas regelmessig og ved endret eller ny risiko.
(3) Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig.

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

§ 11.Drift og vedlikehold
Et skip skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ut fra skipets formål og det fartsområdet det er bestemt for, gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier.

§ 22.Tilrettelegging og utføring av arbeidet om bord
Arbeidet om bord skal tilrettelegges og utføres slik at hensynet til liv, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte. Ved tilretteleggingen skal det tas hensyn til den enkeltes forutsetninger for å kunne utføre arbeidet på en måte som er sikkerhetsmessig forsvarlig.
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om de kravene som stilles etter første ledd for å unngå eller redusere farer forbundet med arbeidet eller for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder om:
a)    kartlegging av farene og iverksettelse av hensiktsmessige tiltak,
b)    nødvendige tiltak til opplæring og øvelse samt instruksjon av dem som har sitt arbeid om bord,
c)    tilgjengelighet av hensiktsmessig sikkerhets- og verneutstyr,
d)    plikt til å informere og drøfte farer forbundet med arbeidet og sikkerheten med dem som har sitt arbeid om bord,
e)    tilrettelegging av arbeidssituasjonen for dem som har sitt arbeid om bord for å gi mulighet for variasjon, for faglig og personlig utvikling og for selvbestemmelse,
f)    nødvendig informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling under omstillingsprosesser,
g)    tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø,
h)    plikt til å samarbeide med andre om arbeidsmiljøet om bord,
i)    plikt til å legge forholdene til rette for varsling.

I tillegg kommer Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretning (ISM koden)

6. Ressurser og personell
6.2    Selskapet skal sikre at hvert skip er:
.1    bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, og
.2    hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas.1

1  Det vises til «Principles of minimum safe manning», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.1047(27).

NR overenskomstene:
11.5 Fagkurs/etterutdanning Maskinoffiseren har, i samråd med arbeidsgiver, rett til å ta inntil en ukes fagkurs eller annen form for relevant etterutdanning for maskinoffiserer pr. år. Slike kurs kompenseres med 1/30 grunnhyre pr. kursdag i tillegg til dreiende lønn. Protokoll om etter- videreutdanning, se vedlegg 2.
Vedlegg 2 ETTER- OG VIDEREUTDANNING Utviklingen av kompetanse er en forutsetning for verdiskapning og konkurransekraft og for at arbeidsplassene skal trygges og videreutvikles. Arbeidet med å videreutvikle systemer for etter- og videreutdanning er derfor et område partene vil gi høy prioritet. For den enkelte virksomhet er det nødvendig å utvikle kompetanse i samsvar med dets mål og strategi. Virksomheten har videre som oppgave å utvikle kompetansen til den enkelte arbeidstaker i samsvar med dette. Den enkelte arbeidstaker har et eget ansvar for å utvikle og vedlikeholde egen kompetanse. Partene erkjenner at det vil være av stor verdi, både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker, at den kompetansen som utvikles kan dokumenteres. Dokumentasjonen må ha en form og et innhold som gir overføringsverdi fra en arbeidsgiver til en annen, og mellom arbeidsgivere og utdanningssystemet der dette er naturlig.