Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut høringsbrev og høringsnotat den 8. januar. Dnmf har i dag sendt svar til departementet.

Dnmf går imot den foreslåtte endringen i smittevernloven § 4-3 b som vil gi regjeringen
hjemmel til å iverksette portforbud for å redusere smittespredningen av Corona Covid-19.

- Dette er et betydelig og omfattende inngrep i den enkeltes frihet og rettigheter, og kan ikke aksepteres, skriver administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i høringssvaret på vegne av forbundet.

Videre står i høringssvaret at "forslaget er begrenset til utelukkende å gjelde den pågående Covid-19 pandemien. Dnmf mener at nødvendig og tilstrekkelig smittevern kan oppnås gjennom andre og mindre inngripende virkemidler som allerede foreligger i dag, og ved en bedre gjennomføring og oppfølging av disse fra myndighetenes side.
Portforbud er et virkemiddel som ikke har vært benyttet i moderne tid i Norge i fredstid, og vi er motstandere av et slikt utvidet hjemmelsgrunnlag for å beslutte portforbud, uavhengig av om beslutningen legges til departement, regjeringen eller Stortinget.
Dersom regjeringen likevel skulle få flertall for forslag om hjemmel for portforbud, må det være Stortinget som beslutter grunnlaget og gjennomføring av portforbud i den enkelte situasjon."

I konklusjonen i svaret står: "Dnmf er mot portforbud i fredstid. Dersom det overhodet skal vurderes å innføre portforbud i Norge, må bevegelsesfrihetens grunnlovfestede posisjon ivaretas langt bedre enn det som går frem av departementets forslag."

Les høringssvaret i sin helhet her