2020 ble året da ingenting ble som det pleier. Tariffoppgjørene, som vanligvis starter på vårparten, ble utsatt til august. For medlemmene i Dnmf betyr dette at forhanslingene og resultatene vil komme betydelig senere enn vanlig. Slik er det for hele arbeidsmarkedet.

Vi legger ut viktig informasjon om de ulike oppgjørene på disse sidene. Under hvert område vil du også finne kontaktinformasjon om forhandlingsdelegasjonene som forhandler påvegne aa medlemmene.

I 2020 er det hovedtariffoppgjør

Hovedtariffoppgjørene er utsatt grunnet koronapandemien og frontfaget forhandler fra 3. august med siste frist 21. august.

Frontfaget er tariffområder som arbeidslivets parter er enige om skal forhandle først i et tariffoppgjør. Frontfagsforhandlingene setter rammene for alle etterfølgende oppgjør, dog ikkeprofilen eller hva en legger pengene på.

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger. Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for nivået på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet. Ofte er også velferdsspørsmål, som pensjon, gjenstand for behandling i frontfag.​

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

TBU kom med nye beregninger 19. juni og anslag på prisvekst kommer i august. TBU anslår prisveksten til 1,2 prosent, som er lavere enn i vurderingen i februar.  Regjeringens anslag i revidert statsbudsjett ligger på en ramme for oppgjørene på 1,5 prosent.

I Dnmf avholder vi nye møter med forhandlingsutvalgene, da det arbeidet som ble gjort på tariffkonferansene offentlig sektor land, samt NHO Sjøfart er foreldet grunnet koronakrisen. Det samme gjelder Fiskebåt som nå tar opp forhandlingene.