16.03.2016 Tirsdag 15. mars møtte DSO ved Hege- Merethe Bengtsson og Safe ved Hilde Marit Rysst næringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Tord Lien. Møtet kom i stand etter at fagforbundene sendte en anmodning om møte til departementene. Bakgrunnen for anmodningen var at vi ønsket å snakke om situasjonen i oljeindustrien og den eksplosive økningen i arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer.

 ​    ​Vi ville diskutere regjeringens og enkeltselskaper som Statoils ansvar for å etablere mottiltak for å bedre markedssituasjonen som er oppstått som følge av oljeprisfallet, og konsekvensen av Statoils håndtering av egen omstilling.

Vi minnet ministrene om at ressursene skal forvaltes på en slik måte at de kommer hele samfunnet til gode. Ressursforvaltningen skal gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø. Den skal styrke norsk næringsliv og industriell utvikling og samtidig ta nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. Sjøfolk og andre offshorearbeideres bidrag til bosetting, skatteinntekter og verdiskaping i kommunene ble belyst.
Vi pekte på at Statoils håndtering av egen omstilling har gitt uheldige konsekvenser. Dialogen, åpenheten og tryggheten mellom aktørene er satt under press. Dette kan gi uheldige konsekvenser både for HMS-utviklingen og for underleverandører og maritim offshorenæring spesielt. Marginene er ikke slik i den maritime offshorenæringen at man kan spare seg ut av denne krisen. Omstillingsevnen, produktiviteten og risikoviljen hos rederiene er stor. Vi må ha aktivitet og langsiktighet. Vi er avhengig av at offshorenæringen og de dominerende aktørene opptrer forutsigbart, åpent og holder god dialog med den øvrige næringen.

Forbundene benyttet også anledningen til å fremheve de ansatte i denne næringen, deres spisskompetanse, deres formal- og realkompetanse og deres betydning for hele den petromaritime klyngen. I denne forbindelse understreket vi behovet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Det ble påpekt at vi ikke er proteksjonistiske. Vi ønsker alle lands arbeidstakere velkommen til å arbeide og dele sin kompetanse og erfaring på norsk sokkel, MEN på norske lønns- og arbeidsvilkår slik at også arbeidstakere bosatt i Norge kan konkurrere om arbeidsplassene offshore i tråd med de grunnleggende prinsippene for norsk oljenæring. Permitteringsreglene, nettolønnsordningen/refusjonsordningen og åpningen av NIS for konstruksjonsskip mm var også på dagsorden. Næringsministeren var tydelig på at hensikten med åpningen av NIS for konstruksjonsskip på norsk sokkel var å få FOC-flaggede skip til NIS-registeret og sørge for flere norske sjøfolk og at utviklingen måtte følges nøye.

Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær
Det norske maskinistforbund
hmb@dnmf.no