24.02.2016 
​Pressemelding: ESA har initiert en sak mot norske myndigheter på bakgrunn av forbudet i NIS-loven mot å frakte passasjerer mellom utenlandsk havn og Norge og være registrert i NIS. Norske myndigheter har så langt imøtegått ESAs synspunkter.

 
Sjømannsorganisasjonene i Norge er tilfreds med at norske myndigheter ikke har gitt etter for ESAs syn. Det er for oss uforståelig at en ordning som eksisterte en god stund før EØS-avtalen ble inngått, som var vel kjent for alle den gang, og som har blitt videreført i over 20 år, over natten er blitt i strid med EØS-avtalen. ESA påstår at det utgjør en handelshindring når et rederi ikke kan registrere skipet sitt i NIS og frakte passasjerer mellom Norge og utlandet. Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Det er 175 tilgjengelige registre et skip kan registreres i hvis et rederi ønsker å frakte passasjerer. Norge har som kjent ingen begrensninger mht. flagg (bortsett fra NIS), og langs norskekysten finnes i dag flagg i alle varianter.

Fartsområdeutvalget foreslo en viss oppmyking av fartsområdeforbudet. Men det generelle fartsområdeforbudet, har det vært bred politisk enighet om i mange år. Vi legger til grunn at norske myndigheter i fortsettelsen av denne saken står opp for dette lovverket, selv om det i ytterste konsekvens skulle medføre at Norge blir trukket inn for EFTA-domstolen. Det har Norge blitt tidligere.

ESA på sin side burde heller ta tak i den ulike behandlingen som skjer av norske sjøfolk som blir utkonkurrert av billig arbeidskraft fra tredjeland i Europeiske farvann. Her er det ingen lik konkurranse. Vi har våre farvann fulle av utenlandske sjøfolk på lave lønninger som gjør det vanskelig å bo i Norge og jobbe i norske farvann. 


Johny Hansen                   Hans Sande                       Hege-Merethe Bengtsson

Pressemelding ESA fartsområder.pdf