26.02.2015 ​Transportetatene (Kystverket, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Avinor) la i går fram sin analyse- og strategirapport «Utfordringer for framtidens transportsystem». Rapporten er et grunnlagsdokument for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027. Målet er å tilrettelegge for et sikkert, bærekraftig, tilgjengelig og effektivt transportsystem for mennesker og gods som innfrir Norges klimaforpliktelser. Ifølge transportetatenes utredning skjer nå rundt 83 % av all godstrafikk og 53 % av innenrikstransporten via sjøveien, men det er mulig å overføre en enda større andel av godstransporten fra vei til kjøl.

 Rapporten anslår at mellom 5 og 10 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø. Å legge til rette for mer godstransport til sjøs vil gi store samfunnsmessige gevinster, mener generalsekretær i Det norske maskinistforbund Hege-Merethe Bengtsson:

- Sjøveien er et effektiv, miljøvennlig, framtidsrettet og, som det tydelig framgår av rapporten, sikkert transportalternativ for både mennesker og gods. Nylig publiserte tall fra ESI (Environmental  Ship Index) viser at ni av de ti mest miljøvennlige skipene i verden er norskeide. Det maritime klyngen i Norge er verdensledende innenfor innovativ miljøteknologi. Skal de nasjonale klimamålene nås, vil det være klokt å gi næringen gode rammebetingelser og sørge for tiltak som sikrer at vi opprettholder den maritime kompetansen, uttaler hun. 

Generalsekretæren etterlyser strategier for kollektivtransporten til sjøs i grunnlagsdokumentet fra transportetatene:

- Det bør i større grad satses på kollektivtransport til sjøs rundt store byer som Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø og Trondheim. Dette er et punktlig, miljøvennlig og trygt alternativ som burde vært er tatt med i strategiene for byområdene. Vi er tross alt ledende i verden på utvikling av el-ferjer.

Parallelt med arbeidet med Nasjonal Transportplan gjennomføres det en godsanalyse som skal se på hvordan Norge kan innfri EUs mål om å overføre 30 prosent av godstransporten på mer enn 300 km fra vei. Rapporten fra godsanalysen skal være klar i løpet av juni.

Les hele rapporten "Utfordringer for framtidens transportsystem"

 

HMB Aker Brygge 2 (2) Web.jpg