Pressemelding fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU):

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 17. februar og en endelig utgave 31. mars, jf. NOU 2014:3. I denne rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets hovedoppgjør.

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2014. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

For de større forhandlingsområdene, er sentralt avtalte tillegg noe lavere i årets hovedoppgjør enn i hovedoppgjøret 2012. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ventes oppgjøret samlet å gi en årslønnsvekst i 2014 på 3,3 prosent for industriarbeidere. Lønnsveksten samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området anslås å bli 0,6 prosentpoeng lavere i 2014 enn i 2013. I 2013 var lønnsveksten i industrien 3,9 prosent. Samlet ventes oppgjøret å gi en årslønnsvekst i 2014 på 3,3 prosent for NHO-bedrifter i industrien.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2014 på 1,2 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på 1,9 prosentpoeng. For NHO-bedrifter i industrien i alt er lønnsoverhenget på 1,3 prosent.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget 1,0 prosent. Sammen med garantitillegg og de avtalte tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på 2,2 prosentpoeng.

I staten er overhenget 0,8 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på 2,8 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget 0,4 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på 3,1 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget på 0,8 prosent. Sammen med de sentralt avtalte tilleggene på A-nivå er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på om lag 1,0 prosentpoeng. I tillegg kommer lønnstillegg avtalt på den enkelte virksomhet som anslås i gjennomsnitt å gi et bidrag på om lag 2,0 prosentpoeng

I helseforetakene er lønnsoppgjøret ikke ferdig ennå.

For ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er overhenget 1,0 prosent. Sammen med de avtalte lønnstilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2013 til 2014 på om lag 2 prosentpoeng.

Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå, tlf. 21 09 48 08/488 82 950 eller e-post: adne.cappelen@ssb.noKilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Link til Arbeids- og sosialdepartementet.