​Det regjeringsoppnevnte Fartsområdeutvalget overleverte i dag sin innstilling "Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen" til Nærings- og fiskeridepartementet. "Sjømannsorganisasjonene har stått samlet om å verne om norske arbeidsplasser og norske lønns- og arbeidsvilkår i dette arbeidet," uttalte generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i forbindelse med overleveringen.


PRESSEMELDING

Fra: Norsk Sjømannsforbund, Norges Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund

I innstillingen fra utvalget som har vurdert NIS fartsområdebegrensing og innretting av netto-lønnsordningen, har vi fra arbeidstakersiden fått et ansvarlig flertall med på viktige skritt i retning av å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår ikke bare skal gjelde på landjorden, men også til sjøs.

Arbeidstakersiden har siden 2008 jobbet aktivt for prinsippet om at det bør være norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på hele norsk sokkel, på samme måte som det er på andre deler av norsk territorium. Arbeidet har vært motarbeidet fra deler av arbeidsgiversiden under henvisning til at det er usikkert i forhold til folkeretten, uten noen nærmere konkretisering.

Dette har vi jobbet systematisk og seriøst med siden 2008. At vi har fått gjennomslag for vårt syn blant utvalgets flertall, er et viktig skritt på veien i å realisere målsettingen vår om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs, sier lederen i Sjøoffisersforbundet Hans Sande.

Mange av rederienes oppdrag inngås ved kontrakt med det offentlige, hvor dagens regelverk krever norske lønns- og arbeidsvilkår. Problemet er at dette ikke alltid gjennomføres i praksis. Utvalgets flertall understreker at regelverket må bedre etterleves og klargjøres. En enda større del av rederienes oppdrag er indirekte med det offentlige ved at oppdragsgiver har fått konsesjon/lisenser fra staten. Dette gjelder på sokkelen og innenfor akvakultur. Et flertall i utvalget har fastslått at hvis man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy på norsk sokkel uavhengig av flagg – og dermed like konkurransevilkår – vil det ikke være behov for nettolønnsordningen på norsk sokkel. Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har engasjert to jussprofessorer som skal vurdere om dette er juridisk mulig etter folkeretten. NHO og Norges Rederiforbund utgjorde mindretallet i utvalget.
Det er gledelig at Fraktefartøyene viser samfunnsansvar og utgjør utvalgets flertall. Samtidig er det oppsiktsvekkende at Norges Rederiforbund og NHO ikke ønsker å få kunnskap om det er juridisk mulig å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Man kan undre seg om hvorfor de er imot norske lønns- og arbeidsvilkår og derigjennom et ordnet arbeidsliv og i norske havområder sier lederen av Sjømannsforbundet Jacqueline Smith.

Vår viktigste kamp er å få politikerne til å innføre ordninger som sikrer at norske skip med sjøfolk på norske lønnsvilkår ikke blir totalt utkonkurrert langs kysten og på sokkelen. Skal en sjømann bosatt i Norge med norsk kostnadsnivå kunne jobbe til sjøs, må det også være norske lønns- og arbeidsvilkår. I motsatt fall vil norske sjøfolk på sikt bli erstattet med utenlandske. Norske sjøfolk noe som på lengre sikt vil hemme innovasjonskraften i næringen og dermed fundamentet for konkurransekraften i maritim næring.
Når norske sjøfolk går i land, er det ofte til en maritim virksomhet i Norge. Denne erfaringsbaserte kompetansen har bidratt til at vi er verdensledende innenfor bl.a. offshore. Samtidig vet vi at den største utfordringen for næringen er å få kvalifisert personell. Eksempelvis viste en nylig publisert FAFO rapport at næringen trenger 10.000 nye mennesker med sjøbasert erfaring for i fremtiden å kunne opprettholde verdiskapingen. Skal vi klare dette må politikerne følge opp flertallet i utvalget sine anbefalinger å sørge for en effektiv gjennomføring av norske lønns- og arbeidsvilkår slik at vi sammen kan nå dette målet sier generalsekretær i Det norske maskinistforbund Hege-Merethe Bengtsson.

Vurdering av NIS fartsorådebegrensning og innretning av nettolønnsordningen.pdf

Forslagene-i-utvalgets-innstilling.pdf
 

Kontaktpersoner:

For Det norske maskinistforbund:

Hege-Merethe Bengtsson, 41441818
 

For Norsk Sjømannsforbund:

Jacqueline Smith, 97189719

Johnny Hansen, 91185577


For Norsk Sjøoffisersforbund:

Terje Hernes Pettersen, 90623866

Hans Sande, 91616994