23.11.2016 
​15. juni 2015 utga Sjøfartsdirektoratets et veiledningsrundskriv RSV 05- 2015 som tillater særskilt unntak fra krav om høyspentkurs ved oppgradering til maskinoffisersertifikater etter STCW-78-konvensjonen for maskinoffiserer født før 01.01.1967 (50 år eller eldre) som seiler på fartøy som er godkjent for å seile i fartsområde 4 og lavere, og som ikke har høyspentanlegg.

 Den 8. oktober 2015 sendte DNMF en bekymringsmelding angående NHO Sjøfarts regelverkspraktisering til Sjøfartsdirektoratet, med kopi til NFD, NHO-SJØ og NORLED - som aldri ble direkte besvart – diskusjonen var imidlertid i gang!

Det ble den 18. mars 2016 signert av tillitsvalgte for DNMF i NORLED en ensidig uenighetsprotokoll, da rederiet nektet å møte dem i saken.

Den 19. mai 2016 sendte DNMF på vegne av en berørt maskinsjef i NORLED en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I klagen anfører DNMF at det foreligger aldersdiskriminerende praksis i rederiet, og følgelig brudd på skipsarbeidsloven § 10-1 nr. 1, når de velger å kun dekke det såkalte høyspentkurset for maskinoffiserer født etter 01.01.1967. – (derav navnet 50 års sertifikatet). Kurset heter egentlig; Oppgradering for maskinoffiser - elektriske og elektroniske anlegg og kontroll installasjoner på operativt og ledelsesnivå STCW III/1 -III/2-III/3 – og er et absolutt minimumskrav fra IMO for å kunne ivareta sikkerheten ombord.

Klagen behandles som klagesak av jurist i avdeling for lov og rettigheter i LDO. NORLED fikk den 27. juni med frist til å svare LDO til 12. august. Rederiets svar av 25. august til LDO ble så sendt over til DNMF for kommentarer som ble gitt den 14.september. Disse kommentarene utløste en anmodning om redegjørelse -spørsmål om diskriminering på grunn av alder til Sjøfartsdirektoratet i brev av 4. oktober fra LDO. Sjøfartsdirektoratet svar av 25. oktober til LDO ble så til DNMF hvor evt. ytterligere kommentarer bes oversendt LDO innen 25. november 2016. Som det fremgår av redegjørelsen er det et grundig, dog tidkrevende saksbehandling fra LDO. Det er DNMF sin advokat Ingvild Andrea Tellmann som fører saken. Det forventes et endelig svar i løpet av desember.

​Dette er saken:
Alle over 50 år degraderes fra å inneha sertifikat hvor en kan tjenestegjøre som maskinsjef på alle typer skip uansett størrelse på fremdriftsmaskineri verden over til for resten av livet å være låst til beskyttet farvann (4) uten høyspentteknologi.

Det er svært få skip av denne typen i dag, og miljøhensynet vil om få år ha sjaltet ut samtlige slike fartøy. Aldersdiskrimineringen bryter således med Skipsarbeidsloven § 10-1.

Alle over 50 oppfyller ufrivillig ikke ansettelsesavtalen hvor en er ansatt i rederiet – ikke på skipet, ref. Skipsarbeidsloven kap. 1 Dette medfører at en ikke kan tjenestegjøre på ethvert av rederiets skip, og vil skape problemer ved ansettelse/vikariat da vi nå har en A- og B-gruppe maskinsjefer.

Alle over 50 kan ikke arbeide med spenning som er generert, transformert eller fordelt til teknologi og utstyr som trenger mer en 1000 V like eller vekselstrøm. Slikt arbeid må utføres av godkjent verksted fra land. Ref.: tabell A- III / 2. Manage operation of electrical and electronic control equipment /Manage troubleshooting restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition - 1.000 volt AC/DC ref. tabell A-III/1,1d. (High-voltage installations) / A-III/6 (High - voltage technology)

Alle over 50 kan ikke ha instruktør- eller assessoroppgaver da disse må ha sertifikat minst på nivå med oppgavene det gis opplæring i. ref. kvalifikasjons forskriften §13,