Header: Stortingssalen. Foto: Stortinget 

Dnmf jobber for å bevare den unike kompetansen våre medlemmer besitter, og for å bidra til å utvikle den rette kompetansen for fremtidens arbeids- og næringsliv. Dette krever gode rammebetingelser for å sikre dagens arbeidsplasser, og for å utvikle fremtidens arbeidsplasser både på land og til sjøs. Dagens kompetanse og kunnskap er nøkkelen for å gjennomføre det grønne skiftet, og Dnmf jobber derfor aktivt for å sikre tiltak som holder våre medlemmer i arbeid, samtidig som fremtidens arbeidsplasser sikres.

Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann

Dnmf mener innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er en nødvendighet for å sikre fremtidig rekruttering til næringen og like konkurransemuligheter for sjøfolk bosatt i Norge og sjøfolk bosatt i utlandet. Det haster med å få på plass en nødvendig regulering som sikrer like konkurransevilkår for sjøfolk bosatt i Norge og sjøfolk bosatt i utlandet, og som sikrer forutberegnelige rammebetingelser for næringen på norsk sokkel og i norske farvann. En slik regulering vil også bidra til å sikre nødvendig norsk bosatt kompetanse i næringen, nå og i fremtiden. Dette både gjennom å bevare den allerede eksisterende kompetansen i næringen, samt å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag for fremtidens sjøfolk.

Sikre dagens og fremtidens arbeidsplasser

Dnmf jobber for at det føres en aktiv og fremoverlent politikk som holder våre medlemmer i arbeid, samtidig som vi benytter den kompetansen våre medlemmer besitter til å utvikle fremtidens arbeidsplasser. Dnmf mener nettolønnsordningen spiller en sentral rolle for å holde sjøfolk i arbeid, og jobber derfor for en permanent heving av taket i ordningen. Videre jobber Dnmf for at norske myndigheter skal føre en politikk som skaper aktivitet og verdier i hele Norge, både på land, på sjø og på sokkel.

Kompetanseutvikling

Dnmf vet at den operative kompetansen våre medlemmer besitter er unik, og at denne må bevares når vi utvikler fremtidens arbeidsplasser. Dnmf jobber for at våre medlemmer skal ha muligheten til å utvikle sin kompetanse gjennom hele arbeidslivet, og at den kompetansen våre medlemmer besitter til enhver tid skal være de rette. Vi deltar derfor i arbeidet knyttet til rammevilkårene for utdanningen til våre medlemmer. Dette innebærer eksempelvis at vi jobber for en videreføring av MARKOM2020-prosjektet for å sikre at løft i maskin- og elektrooffiserutdanningene, og at vi jobber for byggingen av en ny fagskole for brann- og redning. Samtidig er vi opptatt av at medlemmene skal kunne tilegne seg ny kunnskap mens de står i arbeid, og har derfor tatt til orde for et sterkere fokus på etter- og videreutdanningstilbudet i Norge. Videre tar Dnmf sterkt til ordet for Norges aktive deltakelse i vedlikehold, revisjon og videreutvikling av STCW-konvensjonen via IMO, og implementeringen av dette i Norge.

Sikkerhet og beredskap  

Våre medlemmer innehar en samfunnskritisk rolle hva gjelder sikkerhet og beredskap i Norge. Dette jobber Dnmf for at vi skal fortsette å ha. Samtidig jobber vi for at sikkerheten til våre medlemmer til enhver tid prioriteres. Dette enten det gjelder regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt, eller eksempelvis implementeringen av nye energikilder. Sikkerheten til våre medlemmer skal alltid stå i fokus, og sikkerheten til våre medlemmer og de våre medlemmer skal beskytte må alltid komme først. En viktig del av Norges arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet knytter seg også til hva slags tilgang man har på livsviktige varer og ressurser dersom situasjonen skulle kreve dette. Etter Dnmfs syn er det nasjonens ansvar å sørge for tilgang på disse ressursene, og sette Norge i best mulig stand til å reagere raskt i nødsituasjoner. Dette enten det gjelder tilgang på nødvendige medisiner, våpen andre livsviktige ressurser. Dnmf er opptatt av at det i tilfeller der det er snakk om samfunnskritiske ressurser må settes krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og norsk mannskap om bord.