08.02.2018 
​​

 
​TROMSØ KOMMUNE HAR ENSIDIG FJERNET SÆRALDERSGRENSE FOR ANSATTE VED 110-SENTRALEN - DNMF VURDERER NÅ RETTSLIGE SKRITT MOT KOMMUNEN
 
Det norske maskinistforbund har varslet rettslige skritt overfor Tromsø kommune på vegne av 6 medlemmer i forbindelse med bortfall av særaldersgrense for ansatte ved 110-sentralen.

De ansatte var tidligere ansatt i beredskapsavdelingen i Tromsø brann og redning, og gikk på ulike tidspunkt frivillig over til stillinger ved 100-sentralen. Det var ved overgangen til 110-sentralen en klar forutsetning at særaldersgrensen på 60 år var i behold. Tromsø kommune har likevel ved et pennestrøk ensidig fjernet særaldersgrensen for alarmoperatørene.

Dette mener DNMF er brudd på både lov og sentrale avtalefestede rettigheter og vil ta saken inn for rettsapparatet dersom det er nødvendig.

 
Bakgrunn
​Frem til januar 2016 hadde alarmoperatørene i Tromsø kommune uttrykningsplikt. Stillingene hadde da særaldersgrense på 60 (57) år i henhold til hovedtariffavtalen. Tromsø kommune besluttet imidlertid i januar 2016 ensidig å fjerne alarmsentraloperatørenes utrykningsplikt. Som et resultat av dette, ble det videre besluttet å endre alarmoperatørenes stillingskoder fra en kode som benyttes for brannmenn/brannmestre/overbrannmestere/underbrannmestere (7003) til en stillingskode som benyttes for konsulenter. De nye stillingskodene har ikke særaldersgrense. Alarmsentraloperatørenes aldersgrense ble med dette hevet med 10 år.

Tromsø kommune har tidligere skriftlig presisert at de ansatte som allerede hadde inngått avtale om særaldersgrense, ikke skulle berøres av at utrykningsplikten falt bort. Kommunen har imidlertid, til tross for at de med bindende virkning har lovet alarmoperatørene stillinger med særaldersgrenser, ombestemt seg og fratar nå de ansatte en avtalefestet rettigheter.

DNMF mener at Tromsø kommune ikke har rett til ensidig å heve aldersgrensen for disse alarmoperatørenes stillinger. Alarmoperatørene har en avtalefestet rett til særaldersgrense på 60 år og det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å ensidig frata arbeidstakerne særaldersgrensen. Beslutningen endrer stillingens grunnpreg og medfører vidtrekkende konsekvenser for de berørte arbeidstakerne. Dette blir da å betrakte som en endringsoppsigelse som, i dette tilfellet, ikke er lovmessig.

DNMF følger opp saken tett da saken er av stor prinsipiell betydning forbundet.

 

TVIST OM OVERTIDSBETALING PÅ BRANN OG REDNING - TROMSØ KOMMUNE, BERGEN KOMMUNE OG PORSGRUNN KOMMUNE

DNMF vurderer nå rettslige skritt i sak som omhandler fortolkningen av bestemmelse i Hovedtariffavtalen KS- området vedrørende overtidsbetaling. Tvistetemaet i saken er om de ansatte skal ha 50 % eller 100 % overtidsbetalt fra første time ved arbeid som sammenlagt overstiger 4 timer, utført umiddelbart før eller etter ordinært skift. Det vises til at det i Hovedtariffavtalen § 6.6.3 fremgår at det skal betales 100 % overtid for «overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift». DNMF mener de ansatte har krav på 100 % i et slikt tilfelle og viser til at bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6.6.2 hvor det fremgår at det skal betales 50 % overtid for «overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter». Når man da leser begge bestemmelsene i sammenheng, må det tolkes dithen at det skal utbetales 100 % fra første time når arbeidet overstiger 4 timer. Avsluttes imidlertid overtidsarbeidet 1 – 4 timer umiddelbart etter det ordinære skiftet, skal det utbetales 50 % overtid for den tiden.
 
Brann og redningstjenesten i de tre kommunene har tidligere praktisert det slik at det utbetales 100 % overtid fra første time i et slikt tilfelle. Det er også innhentet opplysninger fra andre interkommunale brannvesen med samme praksis.
Kontakt for mer informasjon: 
 

Advokat
Ingvild Andrea Tellmann