23.03.2020  


Vi sjøfolk vet at vi skal bidra i krisetider. Det har vi alltid gjort og det kommer vi alltid til å gjøre. Til tross for dette kan vi ikke akseptere at bidraget skal være ensidig. Når vi i sjømannsorganisasjonene får reaksjoner og tilbakemeldinger på at forrige ukes protokoll om lokale avvik fra NOR-avtalen med Norges Rederiforbund utnyttes av enkelte rederier, er det noe vi ikke kan akseptere. Vi gikk inn for en avtale nettopp fordi vi ønsket å vise forståelse og yte vår skjerv i forbindelse med koronaepidemien.

Protokollen er tydelig og stiller klare krav og vilkår som må være oppfylt for å kunne benytte bestemte virkemidler. Det er ikke slik at den kan nyttes på lykke og fromme, slik vi opplever at enkelte rederier nå gjør.

På bakgrunn av dette har sjømannsorganisasjonene i dag møtt arbeidsgiversiden og fortalt at vi ikke under noen omstendigheter kommer til å akseptere at unntaksbestemmelsene i protokollen velges som en enklere og billigere utvei av enkelte rederier. Når vi nå erfarer at noen rederier varsler forlenget seilingstid på generell basis, uten at det foreligger konkrete hindringer i forbindelse med koronaepidemien, er vi helt klare på at dette overhodet ikke er i henhold til protokollens ordlyd eller intensjon.

Vår intensjon har vært at det skal være likhet og ryddighet i de tilfellene der det er umulig å finne funksjonelle løsninger innenfor rammene av overenskomsten. Blant annet fordi vi ønsker å unngå permitteringer av mannskap som går hjemme og venter på tiltredelse om bord.

Vi kommer derfor til å følge nøye med på at protokollen bare brukes når alle andre løsninger er vurdert og forkastet i samarbeid med tillitsvalgte og forbund. Protokollen er ment som et unntak, ikke en regel, og det skal den fortsatt være.

I protokollen blir det blant annet gitt en betinget adgang til å inngå lokale avtaler om unntak, dersom det er konkrete hindringer som en konsekvens av koronaepidemien. Slike hindringer innebærer at skipene enten ikke får gjennomført mannskapsskiftene til fastsatt tid eller at personell som skal avløse nektes utreise som følge av karantene m.v. I ytterste konsekvens risikerer man at skip bli liggende «off-hire» med negativ konsekvens både for rederiet og de ansatte.

Sjømannsorganisasjonene er i løpende kontakt med tillitsvalgte, rederier og Norges Rederiforbund om hvordan protokollen skal praktiseres og hva som skal kunne aksepteres lokalt.  Vi holder tett kontakt med tillitsvalgte som diskuterer endringer og unntaksbestemmelser med rederiet, og kvalitetssirkler alle avtaler som inngås lokalt. Vi svarer på alle spørsmål fra hvert enkelt medlem så raskt vi kan.

 ​​-

Dnmf informerer daglig om vår jobb i forbindelse med koronasituasjonen, les den her​

Kontakt Det norske maskinistforbund:

Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson        Tlf. 414 41 818 e-mail:     hmb@dnmf.no

Assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune Malterud     Tlf. 913 21 563 e-mail      orm@dnmf.no