14.04.2016 

 
Vi viser til høringsbrev av 15. mars om etablering av et arktisk maritimt kompetansesenter.

Bakgrunn

Av høringsbrevet fremgår det:


"I regjeringens maritime strategi fremheves Norges unike kompetanse på de forholdene som råder i nordområdene. Det er viktig a sikre at sjøfolk om bord i skip som opererer i Arktis har den nødvendige kompetansen. Nasjonalt tilbys i dag ulike utdannings- og opplæringsprogrammer for sjøfolk knyttet til operasjon av skip i polare farvann. Styrking og videreutvikling av arktisk maritim kompetanse i et bredere perspektiv er videre en del av den kunnskapsbaserte næringssatsing. Økt kompetanse vil kunne bidra til økt innovasjon, verdiskapning og bærekraftig utvikling i Nordområdene.

 

Sopra Steria har på oppdrag fra NFD og UD utredet behovet for a etablere et nasjonalt kompetansesenter for arktisk maritim kompetanse og utdanning av sjøfolk knyttet til operasjon i polare farvann. Rapporten ble ferdigstilt i august 2015, og har vært til foreløpig gjennomgang i berørte departement.

 

For a gi departementet et godt underlag for videre drøfting av saken, er det ønskelig med innspill fra næringen, organisasjoner og utdanningsmiljø på rapportens innhold og anbefalinger om veien videre. Departementet vil i denne fasen kun foreta en faglig vurdering av rapporten. "

 

I rapportens sammendrag fremgår bl.a:

 

"Med bakgrunn i eksisterende kompetanse- og informasjonstilbud har prosjektet identifisert behov for a etablere et kompetansesenter som kan:

 

 Utvikle og skreddersy praksisnære kompetansetilbud til personell som skal operere i Arktis
 Bidra i utviklingen av forskningsbasert kompetanse som bygger på erfaringer og som kan eksporteres gjennom internasjonalt samarbeid
 Standardisere og tilgjengeliggjøre relevant informasjon gjennom en sentral portal

 

Prosjektet anbefaler at et eventuelt kompetansesenter arbeider med a skape samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse og informasjon. For å realisere dette kan et kompetansesenter bistå med å etablere arenaer for samarbeid mellom de som etterspør og tilbyr kompetanse, informasjon og materiell. Et fremtidig kompetansesenter kan derfor ta rollen som en node i et nettverk. Med utgangspunkt i en slik rolle kan et kompetansesenter utløse følgende effekter:

Mer tilrettelagte kompetansetiltak for sjøfolk
Økt samhandling, bade nasjonalt og internasjonalt, om FoU knyttet til arktisk maritim kompetanse og regional næringsutvikling
Flere arenaer for samhandling innenfor en regional og nasjonal kontekst
Lettere tilgang til standardisert informasjon om kompetanse, materiell og kontekstuelle forhold i arktiske omrader

 

Det er rimelig å anta at et kompetansesenter, ved å innta rollen som node i et nettverk, vil kunne bidra til bedre struktur på informasjonstilbudet, økt FoU aktivitet, bedre samhandling mellom ulike aktører, og behovsorientering av kompetansetiltak. I sum vil dette medvirke til en styrkning av arktisk maritim kompetanse, innenfor en internasjonal, nasjonal og regional setting. "


Vår vurdering
Sjømannsorganisasjonene i Norge stiller seg svært positive til etablering av et arktisk maritimt kompetansesenter. Av regjeringens maritime strategi fremgår helt riktig at Norge har unik kompetanse på forholdene som råder i nordområdene. Det fremgår også av den samme strategien at:

«Tilgang på kompetanse er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. I den maritime klyngen er praktisk erfaring fra sjø, koblet med forskningsbasert kunnskap, en nøkkel til teknologiutvikling og innovasjon i hele verdikjeden.»

Vi deler fullt ut regjeringens syn om at det er viktig å sikre at sjøfolk som skal operere om bord på skip i Arktis har den nødvendige kompetansen som behøves for å kunne utføre operasjoner der på en sikker måte. Utviklingen i nordområdene og etableringen av kompetansesenteret vil således bidra til å skape norske sjøarbeidsplasser med spisskompetanse på arktiske forhold.

Videre støtter vi rapportens vektlegging av behovet for operasjonell og praktisk kompetanse, og at overføring av denne systematiseres på en bedre måte.

Sjømannsorganisasjonene i Norge ber om a bli trukket inn i det videre arbeidet.


Med vennlig hilsen

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat
Terje Hernes Pettersen
Leder