07.04.2015 Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og  Norsk Sjømannsforbund har i samarbeid med tillitsvalgte fra alle de tre forbundene utarbeidet en bemanningsveileder for sjøfolk. Målet er å bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og bistå sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader. Last ned veilederen og les fagsjefens kommentar her.

​"Helt siden 1912, da skalabemanning for maskinister kom som første regel iht. sjødyktighetsloven av 1903, er det brukt store ressurser og kostnader på å argumentere for og imot en kvalifisert bemanning. Regelverket har siden den gang blitt endret over 30 ganger, og dramatiske endringer er foretatt på bekostning av den totale HMS ombord.  Dagens skipssikkerhetslov og forskrift om bemanning, hviletid, vakt og drift fastslås slik:  


Ved alle aktuelle operasjoner, oppgaver, funksjoner, fartsområder og sikkerhetsnivåer skal det i samarbeid med skipsledelsen via en risikoanalyse sikres at hvert skip er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, slik at hvert skip er hensiktsmessig bemannet og alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas, for å kunne ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet, samt hindre forurensning av det marine miljø. Prosessen skal være transparent og inkludere tillitsvalgte og verneombud.
Dessverre er disse momentene grunnet anbud og konkurranseutsetting tilsidesatt for å oppnå økonomiske fordeler fremfor den sikkerhet mannskap, passasjerer, skip og ytre miljø fortjener.
For å hjelpe de om bord, som er strafferettslig ansvarlige for at riktig bemanning er satt, har sjømannsorganisasjonene laget en veiledning til dette arbeidet. DNMF håper at bemanning, som er en viktig del av ISM, daglig vurderes, og at avvik behandles på lik linje med øvrig drift. Fører ikke dette frem – ta kontakt!"

 


Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no