12.05.2014

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (DNMF) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse. ​
Forbundsstyret vedtok med virkning fra 1. mai 2012 at streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Dersom streik iverksettes i områder der DNMF leier tariffavtale (f.eks. Funksjonæroverenskomsten) fastsettes streikebidraget i samråd med utleier. Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.
 
Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.
 
Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. 
Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.
 
Fremgangsmåte for krav om streikebidrag
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse i forbundets regi vil lokal tillitsvalgt/klubb og streikekomite ha løpende kontakt med forbundet. Forbundet vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er omfattet av arbeidsnedleggelsen. I god tid før en eventuell arbeidsnedleggelse vil tillitsvalgte/ streikekomite bli informert om fremgangsmåte. Netto tapt inntekt må dokumenteres. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.
 
Fremgangsmåte ved permittering/lockout
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes DNMF ved økonomisjefen.
 
Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 91649453 eller epost: cf@dnmf.no
 
Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.