30.10.2019  
Etter åtte ukers behandlingstid er Riksmegleren omsider ferdig med behandlingen av SFS 2404 (Brannavtalen)

Dnmf hadde i nemdsbehandlingen to krav, det ene var å sidestille dagens grunnutdanning for heltid med fagskoleutdanning, slik at de som har grunnkurs heltid pluss 1 års arbeidserfaring fra heltid blir lønnet likt som de med fagskole poeng. Dette hadde utgjort en økning i grunnlønn på kr. 20.000,- pr år for heltidsbrannmenn.

Det andre kravet vi hadde var en økning av lørdag/søndag tillegget til kr. 100,- pr time.

Som kjent ble det i hovedoppgjøret i 2018 bestemt at alle som jobber helg i KS området skulle få en vesentlig økning i helge tillegget, bare ikke de som hadde arbeidstiden sin regulert i en særavtale. I praksis betyr det at alle som jobber helg får økning utenom brannfolkene.

Dnmf sitt krav hadde utjevnet denne skjevheten.

Dessverre tok ikke riksmekleren noen av våres primære krav til følge.

Riksmekleren har bestemt at punkt 5.1 i avtalen skal bort. Det betyr at den såkalte «sikringsbestemmelsen» i avtalen ikke lenger gjelder. Dette betyr igjen at i framtiden er ikke lederne sikret minimum kr 11.000,- over dem de er satt til å lede. Dette er svært beklagelig da de forskjellige kommunene har ulik praksis om hva som skal til for å fylle Hovedtariffavtalens krav om at ledere skal tjene mer enn de underordnede.

Vi mener det nå er betimelig å spørre om verdien av Særavtalen. Etter vårt syn er særavtalen rasert på vesentlige områder og behovet for en særavtale virker å være kun arbeidsgiver styrt. Faktum er at nå har vi en særavtale som «tvinger» oss til å jobbe 42 timer i uken, mens andre som jobber såkalt helkontinuerlig turnus jobber 33,6 timer i uken. På årsbasis jobber vi altså hele 13 uker mer enn andre uten noen som helst særegne goder. I det alt vesentlige er arbeidstiden det eneste som skiller seg fra Hovedtariffavtalen for en heltids brannkonstabel.

Heldigvis hadde Dnmf som eneste organisasjon ett subsidiært krav om at særavtalen bare skulle gjelde ut tariffperioden. (30.04.20) Det gjør at vi kan ta forhandlingene om særavtalen inn i hovedoppgjøret 2020. For alle andre organisasjoner gjelder den nye avtalen til 31.12.20 og kan dermed ikke bli en del av hovedtariff oppgjøret for dem.
 

Les hele kjennelsen til riksmekleren her:

Sentral nemnd SFS 2404 30. oktober 2019.pdf

SFS 2404 slutning signert pdf.pdf

Ved spørsmål kontakt:

Forhandlingssjef
Rune Johnsrud
mobil 97793156

Forbundsstyremedlem
Lasse Westby
mobil 95894138