13.03.2020  

Covid 19/Corona – informasjon til medlemmene ​13. mars 2020

(Situasjonen endrer seg meget raskt og vil kunne føre til endringer i informasjonen)

Teksten på denne siden kan lastes ned i denne pdf'en: Covid 19 130320 Informasjon Dnmf pdf.pdf

Regjeringen har overfor befolkningen innført de mest inngripende tiltak som er gjort i fredstid.

Dette for å begrense smitten av lungeviruset Covid 19, unngå alvorlig sykdom og tilstrebe nødvendig kapasitet i helsevesenet slik at de som har behov for det får nødvendig helsehjelp.

Regjeringen oppfordrer alle til dugnad.

Det er av den grunn en del spørsmål som det ikke foreligger svar på, men Dnmf jobber opp mot myndigheter, via Unio, hovedorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og har direkte kontakt med rederiene samt våre tillitsvalgte for å få nødvendige svar og løsninger.

Myndighetene har igangsatt følgende smittevernstiltak: FHI

Situasjonen og anbefalingene endrer seg raskt og medlemmene bes holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som: UD.no, fhi.no, helsenorge.no, fastlegen din, kommunenes hjemmesider og regjeringen.no.

Denne ekstraordinære situasjonen får konsekvenser for alle arbeidstakere også for Dnmfs medlemmer.

Ingen vil bli skadefrie i denne situasjonen, men det arbeides med en rettferdig fordeling av byrdene mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Administrasjonen i Dnmf

Alle ansatte i Dnmf er i arbeid som normalt innenfor alminnelig arbeidstid og nås som vanlig på epost og mobiltelefon.

Alle fysiske møter, kurs, konferanser og lignende er avlyst i perioden fra og med 12. mars til og med 26. mars.

Det vil bli lagt ut informasjon på våre hjemmesider om avlyste arrangementer, alle som er påmeldt eller innkalt vil få direkte beskjed.

Evaluering i tråd med helsemyndighetenes anbefaling vil bli foretatt fortløpende.

Følg med på Dnmf sine hjemmesider  

Internasjonalt samarbeid

Dnmf er i tett dialog med ITF, ETF, NMF som et ledd for å utveksle informasjon og beste praksis for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter og interesser globalt.

Dnmf har eget 24/7-beredskapsnummer, samt tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7, Seafarers Rights og  Sjømannskirken       

Det vises også til IMO sirkulærere

 

Svar på stilte spørsmål

Sykepenger

Det er den 13.mars 2020 innført en endring for rett til egenmelding i 14 dager for de som er pålagt karantene. Ellers er det pr. i dag ikke foreslått endringer i regelverket om sykepenger og sykmeldinger.

Arbeidsgiver betaler i 16 dager, deretter NAV, reduksjon til 6 G

Arbeidsgiverperioden, den tiden arbeidsgiver betaler ut full lønn, er fortsatt 16 dager. Sykepenger i arbeidsgiverperioden tilsvarer full lønn med faste tillegg, og detaljene er regulert i tariffavtalene. Deretter betaler NAV full lønn med faste tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg og tilleggene for 1. mai og 17. mai og bevegelige helligdager, men bare opp til 6 G.  Dette er frem til mai 2020 kr. 599 148.

Egenmelding - sykmelding

For å ha rett til lønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og til sykepenger fra NAV må du ha en sykmelding eller egenmelding i henhold til de vanlige reglene for dette. Egenmeldingsreglene er utvidet i IA-bedrifter.

Du kan ha rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, Corona eller annen smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare.

Husk at du må ta kontakt med lege, og det er legen som bestemmer om du kan sykmeldes lenger enn egenmeldingsperioden. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

Sykt barn – barn som er stengt ute fra skole

Dersom du har et sykt barn gjelder de vanlige reglene om rett til å være hjemme. Du har derimot ikke rett til å være hjemme eller bli sykmeldt bare fordi du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage.

Sykdom under permittering

Dersom du blir sykmeldt før en permittering trer i kraft har du krav på vanlige sykepenger. Dersom du blir sykmeldt i permitteringstiden vil ytelsene bli redusert.

Hjemmekontor

Hjemmekontor gir rett til full lønn fra arbeidsgiver, men må være godkjent av arbeidsgiver. Sykmelding er da ikke aktuelt.

Mer info: https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger

Permittering

Regjeringen foreslår midlertidige endringer frem til 31. oktober 2020. Permitteringsreglene er lovbestemt, men trolig vil Stortinget følge opp forslaget raskt. Formålet er å hjelpe bedriftene med å unngå oppsigelser.

Reduksjon av lønnsutbetalingen fra arbeidsgiver

En alvorlig virkning for de permitterte er at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere reduseres fra 15 til 2 dager. I arbeidsgiverperioden yter arbeidsgiver full lønn uten 6 G-begrensning, mens resten av permitteringstiden bare gir dagpenger på 66% av inntekt opp til 6 G.

Fjerning av ventedagene

Det er i dag tre ventedager før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet noe for permitterte arbeidstakere, men dette vil ved langvarige permitteringer ikke oppveie inntektsforskjellen før og etter arbeidsgiverperioden, bortsett fra for de som permitteres svært kortvarig.

Delvis permittering

Noe flere vil få hjelp av permitteringsreglene ved at kravet til arbeidstidsreduksjon settes til 40 % i stedet for 50 % i dag. Men forkortingen av arbeidsgiverperioden rammer også de som permitteres delvis, fordi det i arbeidsgiverperioden ikke er noe krav om en minste permitteringsprosent.

Endringen av permitteringsreglene er en del av den pakken som regjeringen har presentert 13.3.2020.

Mer info: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

Pleiepenger/Omsorgspenger

Det foreslås ikke endringer i disse reglene.

Pleie av andre

Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt når man blir borte fra arbeidet på grunn av pleie av andre. Pleiepenger fra NAV kan gis til én forelder av gangen eller andre nære pårørende når barn er innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet på sykehus på grunn av mindre alvorlige sykdommer eller skader. De fleste innleggelser på grunn av Corona-virus vil være i denne kategorien. Pleiepengene utbetales fra NAV fra og med 8. dag dersom barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, er under 12 år og pleiebehovet varer mer enn 7 dager. I de første 7 dagene kan man benytte omsorgspenger. NAV krever legeerklæring på eget skjema.

Livstruende sykdom

Pleiepenger fra NAV kan gis til begge foreldre samtidig hvis barnet er under 18 år og har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon.  Pleiepenger ved sykt barn kan da gis så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene for øvrig er oppfylt, men ikke hvis tilstanden medfører et varig pleiebehov.

Pleie ved livets slutt

Man har rett til permisjon i inntil 60 dager og pleiepenger fra NAV for pleie av en nærstående person ved livets slutt.

Den som står for pleien har rett til permisjon i inntil 60 dager. Denne perioden kan deles opp, og det er ingen arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Det må søkes skriftlig til NAV-kontoret i bostedskommunen til den som skal motta pleien.

Lenke til Helsedirektoratet for nærmere opplysninger

Gyldig/ugyldig fravær når du er satt i karantene

Når du er i karantene som følge av myndighetspålagte eller anbefalte tiltak eller for øvrig ikke kan møte på jobb grunnet tiltak fra myndighetene på bakgrunn av Covid-19-lungeviruset/Corona, er dette å anse som gyldig fravær og arbeidstakeren kan ikke sies opp på denne bakgrunn.

Bryter den enkelte arbeidstaker med de pålagte myndighetspålagte tiltak og ikke følger råd og anbefalinger og som følge av dette ikke kan møte på jobb fordi en blir satt i karantene, for eksempel dersom du trosser for UDs reiseråd, kan det være noe usikkert hvor langt stillingsvernet går.

Lønn i karantene

Dersom du havner i karantene som følge av ditt oppdrag/arbeid og du på grunn av dette havner i karantene forutsattes det at du har krav på lønn.

Dersom du havner i karantene som ikke følger av oppdrag/arbeid på vegne av arbeidsgiver kan det være høyst usikkert på om du har krav på lønn.

Mannskapsbytte                                                                                                                   
De til ethvert gjeldende reiseråd eller straks tiltak som gis av myndighetene skal følges av den enkelte og arbeidsgiver.

Medlemmer som har tjenestegjort på skip som har basekontakt utenfor Norden må følge regjeringens ordre om å ha hjemme karantene i 14 dager etter hjemkomst. Ferie fritidsregnskapet løper som normalt.

Om mannskapsbytte ikke lar seg gjøre etter oppsatt schedule fordi avløser har hjemmekarantene eller avløser sted nektes inn eller utreise, må det avtales mellom rederiet og tillitsvalgte vedrørende overenskomstens bestemmelser for avvik av turnus/ekstra tjeneste.

Se også  Presisering av- og påmønstring skip i Norge og engelsk sirkulære

Avvik fra overenskomstene og lokale tilpasninger

Der det i den sentrale tariffavtalen mellom de sentrale parter ikke foreligger hjemmel for unntak, kan ikke de lokale partene bli enige om slike unntak. Dette er da en sak for de sentrale tariffpartene.

Der slik unntakshjemmel foreligger kan partene lokalt ved tillitsvalgte ha slik mulighet. Det bes om at det konfereres med forbundet sentralt.

Unntak fra lokale protokoller har de lokale partene ved tillitsvalgte myndighet til å endre.

Personlige sertifikater

Gyldigheten på Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder, slik at nødvendige kurs helseattest etc. kan tas innenfor de sikkerhets rammer som nå er gitt. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette.

Hovedtariffoppgjøret

Vårens hoved tariffoppgjør og forhandlinger blir utsatt til august. Følg med på Dnmf sin hjemmeside og nyhetsbrev.

 

Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson       Tlf. 414 41 818  e-mail:     hmb@dnmf.no

Assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud     Tlf. 913 21 563  e-mail      orm@dnmf.no